Samorząd wiejski

Sprawozdanie Sołtysa za rok 2018

1. Aktywność organów samorządu wiejskiego

Odbyły się 3 zebrania wiejskie, na których podjęto uchwały dotyczące m.in.  zasad gospodarowania środkami wyodrębnionymi do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy Kłodawa  oraz pochodzącymi z dochodów własnych, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów w sołectwie Wojcieszyce, powołania społecznego komitetu do spraw urządzenia terenów zielonych w Wojcieszycach oraz wniosków do budżetu gminy na rok 2019.

Rada Sołecka spotkała się na 8 zebraniach przy frekwencji wynoszącej 80-90%. Członkowie Rady uczestniczyli w przygotowywaniu imprez oraz w czynach społecznych.

2. Imprezy

Na rok 2018 zaplanowano 13 imprez organizowanych lub współorganizowanych przez samorząd wsi. Odbyło się 12, gdyż ze względu na złą pogodę zrezygnowano ze Święta Pieczonego Ziemniaka.

Podobnie, jak w poprzednich latach, przyjęliśmy zasadę, że na każdą z nich przeznaczmy kwotę ok. 300 zł, za wyjątkiem zabawy choinkowej dla dzieci, które kosztowały 700-800 zł. Nie są to duże kwoty, jednak stanowią istotne wsparcie dla organizacji społecznych działających na terenie wsi.

Dobrze układała się współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Był on głównym organizatorem festynu majowego, a także spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Bardzo ważnym wydarzeniem były obchody 70-lecia wojcieszyckiego sportu. Z tej okazji spotkali się i otrzymali pamiątkowe medale byli zawodnicy, trenerzy i działacze, zostały przygotowane prezentacje archiwalnych zdjęć. W ścianę budynku klubowego została  wmutowana tablica pamiątkowa. Zasadniczy ciężar organizacji i finansowania imprezy wzięła na siebie Gmina Kłodawa.

Nieco skromniej obchodziliśmy 35-lecie koła Polskiego Związku Wędkarskiego.

3. Aktywność społeczna

Podobnie, jak w poprzednich latach, co tydzień odbywają się spotkania Klubu Seniora. Organizuje on wyjazdy nad morze i jeziora, czy do kina. Seniorzy nie tylko organizują „własne” imprezy, ale pomagają w przeprowadzeniu wszystkich innych.

Z inicjatywy Stanisława Dregera powstał klub gier karcianych. Organizuje on turnieje gminne i powiatowe, uczestniczy w rozgrywkach odbywających się poza terenem gminy. Zdobył m.in. puchar Prezydenta m. Gorzowa.

Pilnie ćwiczy i wypływa na coraz szersze wody zespół wokalny „Echo”.

Wędkarze nie tylko organizują zawody, ale i dbają o nasze jezioro. Sprzątają jego brzegi, urządzili punkt do grillowania i odpoczynku.

Dzięki zaangażowaniu grupy młodych ludzi znacznie przyspieszyły prace przy urządzaniu plaży.

Przy świetlicy dziecięcej ukształtowała się grupa rodziców.

Rada Kościelna po raz kolejny zorganizowała festyn „Smaki dzieciństwa”.

Utrzymuje poziom strona internetowa naszej wsi i niedługo (w maju) będzie obchodziła dziesięciolecie. Zostały wzorowo opracowane hasła w Wikipedii dotyczące Wojcieszyc, kościoła, jeziora Wojcieszyckiego i rzeczki Srebrnej.

4. Inwestycje gminy
 1. Został zakończony remont Ośrodka Zdrowia.
 2. Ulica Wspólna zyskała nową nawierzchnię od zachodniej granicy do centrum wsi.
 3. Na placu przy świetlicy powstała siłownia oraz urządzenia do zabaw dla dzieci.
 4. Zostało utwardzone dojście do świetlicy.

Należy dodać, że znacznie lepiej, niż w poprzednich latach, gmina dbała o tereny zielone, nie tylko swoje, ale i należące do powiatu gorzowskiego. Sfinansowała też prace na plaży.

5. Gospodarowanie środkami sołeckimi

Sołectwo poniosło znaczne szkody, wynoszące ok. 10 tys. zł, wskutek okradzenia świetlicy, do czego doszło w czerwcu 2018. Straciliśmy m.in. rzutnik, wzmacniacz, mikrofony, głośniki, kino domowe.  Według naszej wiedzy, Policji ustaliła sprawców, jednak udało się jej odzyskać tylko część łupów (kosiarkę, komputer i baner).

Przychody - razem 11.122 zł, na co złożyły się:

 1. środki z budżetu gminy – 7.500 zł
 2. środki własne (z wynajmu świetlicy) – 3.622 zł

Wydatki -  razem 10.987,50 zł

 1. imprezy – 3.600 zł
 2. wydatki rzeczowe – 5.885 zł, w tym:
  - taboret elektryczny – 2.078 zł
  - kolumna aktywna – 1.215 zł
  - głośniki i mikrofony – 873 zł
  - wieszaki na odzież – 375  zł
  - wyposażenie kuchni (duże garnki, patelnie, miski) – 1.145 zł
 3. wydatki bieżące – 1.502 zł, w tym:
  - wagi i plakietki pamiątkowe dla wędkarzy – 480 zł
  - materiały na półki do świetlicy – 200 zł
  - naprawa zmywarki do naczyń – 172 zł
  - dorobienie kluczy – 50 zł
  - dożynki – 150 zł
  - paliwo do kosiarki, środki czystości,  art. biurowe itp. – 450 zł
6. Podziękowania

Mam poczucie, że przez 8 lat mego sprawowania funkcji sołtysa, w Wojcieszycach zaszły korzystne zmiany:

 • uzyskaliśmy i dobrze wyposażyliśmy świetlicę, która stała się ośrodkiem życia społecznego wsi,
 • rozwinęła się aktywność społeczna, wzbogaciły jej formy,
 • samorząd wsi pracował w sposób planowy i nieźle zorganizowany.

Z ważnych spraw, które pozostawiam swojej następczyni (lub następcy), trzeba wymienić”

 • zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w centrum wsi,
 • zaktywizowanie młodzieży,
 • dalszą walkę z wandalizmem.

Dziękuję wszystkim, którzy chcieli ze mną współpracować, a zwłaszcza:

 • członkiniom i członkom Rady Sołeckiej,
 • pani wójt Annie Mołodciak oraz jej współpracownikom, z których trzeba wymienić wicewójta Andrzeja Kwiatkowskiego oraz Grzegorza Zapytowskiego jako tego, który szybko i skutecznie reagował na zgłaszane do Urzędu Gminy sprawy,
 • radnym gminnym,
 • panu Jarosławowi Pikule – dyrektorowi GOK,
 • szefom organizacji społecznych, w tym zwłaszcza:
  - Jadwidze Szugzdzinis - przewodniczącej Klubu Seniora oraz wszystkim jego aktywnym członkiniom,
  - Stanisławowi Dregerowi – twórcy klubu gier karcianych,
  - Henrykowi Sikorze – prezesowi koła PZW „Bizon”,
 • Zbigniewowi Tarasewiczowi – twórcy zespołu „Echo”,
 • Iwonie Pikuła – organizatorce festynów rodzinnych,
 • Halinie Parafińskiej – instruktorce świetlicy dziecięcej oraz grupie współpracujących z nią rodziców,
 • Andrzejowi Koronie – za prowadzenie strony internetowej oraz wsparcie techniczne, którego mi udzielał przez 8 lat.

Regina Korona

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework