Samorząd wiejski

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2019

Dnia 7 lutego 2019 zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie zasad gospodarowania w roku 2019 środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy Kłodawa dla potrzeb Sołectwa Wojcieszyce oraz pochodzącymi z dochodów własnych Sołectwa.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami wyodrębnionymi do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2019 oraz pochodzącymi z dochodów własnych

§ 1 Na podstawie § 10 ust. 2e Statutu Sołectwa Wojcieszyce (Uchwała Nr XXX/225/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009) Zebranie Wiejskie postanawia:
1. przyjąć do wiadomości informację Skarbnika Gminy, że w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2019 zostały wyodrębnione do dyspozycji Sołectwa Wojcieszyce środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł
2. ustalić plan dochodów własnych Sołectwa, pochodzących z wpływów określonych Statutem, w wysokości 1.500,00 zł

§ 2. Środki określone w § 1 przeznacza się:

  1. w kwocie 4.300 zł na realizację planu imprez na rok 2019 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w kwocie 2.920 zł na wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu, a także na wydatki administracyjne zgodnie z planem wydatków rzeczowych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. w kwocie 300 zł na wydatki administracyjne zgodnie z planem wydatków rzeczowych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  4. w kwocie 1.480 zł na utworzenie rezerwy ogólnej.

§ 3. Ewentualne oszczędności w wydatkach określonych w § 2 pkt. 1, 2 i 3 niniejszej uchwały przeznacza się na powiększenie rezerwy ogólnej.

§ 4 Upoważnia się Sołtysa do wydatkowania środków z rezerwy ogólnej na potrzeby Sołectwa po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.

 

Załącznik nr 1
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 7.02.2019

Plan imprez w Sołectwie Wojcieszyce na rok 2019

Lp. Przedsięwzięcie Termin Miejsce Koszta Sołectwa zł Główny organizator
Współorganizatorzy
1 Spotkanie noworoczne seniorów 26.01 Świetlica 300 Klub Seniora
Rada Sołecka
2 Zabawa choinkowa i paczki dla dzieci 3.01 Świetlica 800 Świetlica dziecięca
Rada Sołecka
3 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet marzec GOK 300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół „Echo”
4 Sprzątanie Wojcieszyc (czyn społeczny) kwiecień Plac przy świetlicy 100 Rada Sołecka
Świetlica dziecięca
Klub Seniora Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI
5 Turniej gier karcianych 18.04 Świetlica 300 Sekcja gier karcianych
Klub Seniora
6 Festyn majowy maj Plac przy świetlicy 300 GOK
Rada Sołecka
Zespół „Echo”
Klub Seniora
Świetlica dziecięca
7 Dzień Matki maj GOK 300 GOK
Rada Sołecka
Klub Seniora
Świetlica dziecięca
8 Festyn rodzinny maj Plac przy kościele 300 Rada Kościelna
Rada Sołecka
9 Dzień Dziecka czerwiec Plac przy świetlicy 300 Świetlica dziecięca
Rada Sołecka
10 Zawody wędkarskie lipiec Jezioro Wojcieszyckie 300 Koło PZW
Rada Sołecka
11 Udział w dożynkach gminnych
(przygotowanie wieńca, urządzenie stoiska)
sierpień   300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół „Echo”
12 Święto Pieczonego Ziemniaka wrzesień  Plac przy świetlicy 300 Rada Sołecka
Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI
Klub Seniora
Zespół „Echo”
12 Dzień Seniora październik Świetlica   Klub Seniora
Rada Sołecka
14 Spotkanie przy samowarze październik GOK
Świetlica
300 Zespół „Echo”
GOK
Rada Sołecka
  Razem 4.300  

 

Załącznik nr 2
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia
7.02.2019

Plan wydatków rzeczowych Sołectwa Wojcieszyce na rok 2019

Lp. Przeznaczenie Koszt zł Uwagi
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
1 Zakup projektora 2.500  
2 Środki utrzymania czystości, drobne naprawy 300  
3 Zakup paliwa do kosiarki 120  
  Razem 2.920  
Wydatki na cele administracyjne
6 Zakup materiałów biurowych 300  
  Razem 300  
Ogółem 3.220  
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework