Samorząd wiejski

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2017

Dnia 13 lutego 2017 zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie zasad gospodarowania w roku 2017 środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy Kłodawa dla potrzeb Sołectwa Wojcieszyce oraz pochodzącymi z dochodów własnych Sołectwa.

 Uchwała
Zebrania Wiejskiego z dnia 13 lutego 2017  roku w sprawie zasad gospodarowania  środkami wyodrębnionymi do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2017 oraz pochodzącymi z dochodów własnych

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 2e Statutu Sołectwa Wojcieszyce (Uchwała Nr XXX/225/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009) Zebranie Wiejskie postanawia:
1. przyjąć do wiadomości informację Wójta Gminy, że w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2016 zostały wyodrębnione do dyspozycji Sołectwa Wojcieszyce środki  finansowe
w wysokości 7.000,00 zł
2. ustalić plan dochodów własnych Sołectwa, pochodzących z wpływów określonych Statutem, w wysokości 1.000,00 zł

§ 2
Ze środków określonych w § 1 przeznacza się:
a. kwotę 3.700,00 zł na realizację planu imprez Sołectwa Wojcieszyce na rok 2016 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
b. kwotę 3.700,00 zł na wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu zgodnie z planem zakupów rzeczowych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
c. kwotę 600,00 zł na utworzenie rezerwy ogólnej.

§ 3
Ewentualne oszczędności na wydatkach określonych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały przeznacza się na powiększenie rezerwy ogólnej.

§ 4
Upoważnia się Sołtysa do dysponowania rezerwą ogólną po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej.

§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.

 

 Załącznik nr 1
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2017

Plan imprez w Sołectwie Wojcieszyce na rok 2017

Lp. Przedsięwzięcie Termin Miejsce Koszta Sołectwa zł Główny organizator
Współorganizatorzy
1 Zabawa choinkowa i paczki dla dzieci 12.02.2017 Świetlica 800 Rada Sołecka
Świetlica dziecięca
2 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 12.03.2017 Świetlica 300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół „Echo”
3 Sprzątanie Wojcieszyc (czyn społeczny) kwiecień Plac przy świetlicy 100 Rada Sołecka Świetlica dziecięca Klub Seniora Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI
4 Turniej gier karcianych 18.04.2017 Świetlica 300 Klub Seniora
5 Festyn majowy maj Plac przy świetlicy 300 GOK
Rada Sołecka
Zespół „Echo”
Klub Seniora
Świetlica dziecięca
6 Dzień Matki maj Świetlica 300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Świetlica dziecięca
7 Festyn rodzinny maj Plac przy kościele 300 Rada Kościelna
Rada Sołecka
8 Festyn z okazji Dnia Dziecka czerwiec Plac przy świetlicy 200 Świetlica dziecięca
Rada Sołecka
9 Zawody wędkarskie lipiec Jezioro Wojcieszyckie 300 Koło PZW Rada Sołecka
10 Udział w dożynkach gminnych
(przygotowanie wieńca, urządzenie stoiska)
sierpień   300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół „Echo”
11 Spotkanie przy samowarze październik GOK 300 Zespół „Echo”
GOK
Rada Sołecka
12 Spotkanie opłatkowe seniorów grudzień Świetlica 300 Klub Seniora
Rada Sołecka
  Razem 3.700  

 

Załącznik nr 2
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 13.02.2017

Plan wydatków rzeczowych Sołectwa Wojcieszyce na rok 2017

Lp. Przeznaczenie Koszt zł Uwagi
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
1 Zakup wzmacniacza (dla potrzeb zespołu „Echo”) 1.200  
2 Zakup ław piwnych (4–5 zestawów) 1.000  
3 Zakup rolet na okna hallu świetlicy 1.000  
4 Środki utrzymania czystości, drobne naprawy 200  
5 Zakup paliwa do kosiarki 100  
  Razem 3.500  
Wydatki na cele administracyjne
6 Zakup materiałów biurowych 200  
  Razem 200  
Ogółem 3.700  
fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework