Samorząd wiejski

Sołtys i Rada Sołecka 2015 - 2019

Podczas Zebranie Wiejskiego, które odbyło się dnia 27 lutego 2015, został wybrany samorząd wiejski w składzie:

Sołtys

 • Regina Korona

Rada Sołecka

 • Stanisław Dreger
 • Zbigniew Furmaniak
 • Grzegorz Głodek
 • Ewelina Juszczyk
 • Stefania Kolosa
 • Halina Krystkiewicz
 • Henryk Sikora
 • Stanisław Sinkowski
 • Jadwiga Szugzdzinis
 • Zbigniew Tarasewicz

 

Statut Sołectwa Wojcieszyce stanowi:

§ 17

1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Kłodawa.

2. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

 1. prowadzenie zarządu sprawami Sołectwa,
 2. prowadzenie zarządu środkami finansowymi Sołectwa,
 3. sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w użytkowanie,
 4. zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
 5. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,
 6. zapewnienie stałej łączności pomiędzy mieszkańcami Sołectwa a organami Gminy Kłodawa oraz informowanie mieszkańców o rozstrzygnięciach organów Gminy w sprawach dla nich istotnych,
 7. działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie,
 8. współpraca ze wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie Sołectwa,
 9. pobieranie podatków oraz innych opłat na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy Kłodawa,
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy Kłodawa.

3. Do kompetencji Sołtysa należy:

 1. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, w tym występowanie wobec organów Gminy Kłodawa oraz instytucji, organizacji i osób fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa
  objętych niniejszym Statutem,
 2. kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
 3. kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania Wiejskiego,
 4. opiniowanie zasadności wniosków o udzielenie wsparcia w ramach pomocy społecznej oraz o udzielenie ulg w podatkach i innych opłatach, a także występowanie z takimi wnioskami z inicjatywy Rady Sołeckiej i własnej.

§ 18

1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków, o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom Sołtys.

3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub poszczególnym jej członkom wykonanie czynności w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sołectwa.

4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos Sołtysa.

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w kwartale z inicjatywy:

 1. Sołtysa,
 2. przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.

7. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy oraz sporządza projekty rocznych planów finansowo-rzeczowych, o których mowa w §10 ust. 2e.

8. Rada Sołecka może:

 1. zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych; oraz zawodowych i społecznych działających w Sołectwie,
 2. nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
 3. podejmować inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework