Samorząd wiejski

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2018

Dnia 29 stycznia 2018 zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie zasad gospodarowania w roku 2018 środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy Kłodawa dla potrzeb Sołectwa Wojcieszyce oraz pochodzącymi z dochodów własnych Sołectwa.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami wyodrębnionymi do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2018 oraz pochodzącymi z dochodów własnych

§ 1 Na podstawie § 10 ust. 2e Statutu Sołectwa Wojcieszyce (Uchwała Nr XXX/225/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009) Zebranie Wiejskie postanawia:
1. przyjąć do wiadomości informację Skarbnika Gminy, że w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2018 zostały wyodrębnione do dyspozycji Sołectwa Wojcieszyce środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł
2. ustalić plan dochodów własnych Sołectwa, pochodzących z wpływów określonych Statutem, w wysokości 1.500,00 zł

§ 2 Ze środków określonych w § 1 przeznacza się:
a. kwotę 3.700,00 zł na realizację planu imprez Sołectwa Wojcieszyce na rok 2018 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
b. kwotę 3.700,00 zł na wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu, a także na wydatki administracyjne zgodnie z planem wydatków rzeczowych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
c. kwotę 1.100,00 zł na utworzenie rezerwy ogólnej.

§ 3 Ewentualne oszczędności na wydatkach określonych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały przeznacza się na powiększenie rezerwy ogólnej.

§ 4 Upoważnia się Sołtysa do wydatkowania środków z rezerwy ogólnej na potrzeby Sołectwa po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.

 

Załącznik nr 1
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 29.01.2018

Plan imprez w Sołectwie Wojcieszyce na rok 2018

Lp. Przedsięwzięcie Termin Miejsce Koszta Sołectwa zł Główny organizator
Współorganizatorzy
1 Spotkanie noworoczne seniorów 13.01 Świetlica 300 Klub Seniora
Rada Sołecka
2 Zabawa choinkowa i paczki dla dzieci 28 stycznia Świetlica 800 Świetlica dziecięca
Rada Sołecka
3 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 11.03 GOK 300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół „Echo”
4 Sprzątanie Wojcieszyc (czyn społeczny) kwiecień Plac przy świetlicy 100 Rada Sołecka
Świetlica dziecięca
Klub Seniora Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI
5 Turniej gier karcianych 8.04 Świetlica 300 Sekcja gier karcianych
Klub Seniora
6 Festyn majowy 2.05 Plac przy świetlicy 300 GOK
Rada Sołecka
Zespół „Echo”
Klub Seniora
Świetlica dziecięca
7 Dzień Matki 26.05 GOK 300 GOK
Rada Sołecka
Klub Seniora
Świetlica dziecięca
8 Festyn rodzinny maj Plac przy kościele 300 Rada Kościelna
Rada Sołecka
9 Festyn z okazji Dnia Dziecka czerwiec Plac przy świetlicy 300 Świetlica dziecięca
Rada Sołecka
10 Zawody wędkarskie lipiec Jezioro Wojcieszyckie 300 Koło PZW
Rada Sołecka
11 Udział w dożynkach gminnych
(przygotowanie wieńca, urządzenie stoiska)
sierpień   300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół „Echo”
12 Święto Pieczonego Ziemniaka 3 lub 10.09   300 Rada Sołecka
Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI
Klub Seniora
Zespół „Echo”
13 Spotkanie przy samowarze październik GOK
Świetlica
300 Zespół „Echo”
GOK
Rada Sołecka
  Razem 4.200  

 

Załącznik nr 2
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia
29.01.2018

Plan wydatków rzeczowych Sołectwa Wojcieszyce na rok 2018

Lp. Przeznaczenie Koszt zł Uwagi
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
1 Zakup taboretu elektrycznego 2.200  
2 Zakup materiałów na półki w pom. seniorów 300  
3 Zakup naczyń kuchennych (duże garnki) 400  
4 Środki utrzymania czystości, drobne naprawy 300  
5 Zakup paliwa do kosiarki 200  
  Razem 3.400  
Wydatki na cele administracyjne
6 Zakup materiałów biurowych 300  
  Razem 300  
Ogółem 3.700  
wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework