Samorząd wiejski

Sprawozdanie Sołtysa za rok 2016

Materiał przygotowany na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 13 lutego 2017

Sprawozdanie Sołtysa z wykonania planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

I. Dochody sołectwa

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2016 uchwalony dnia 15 stycznia 2016, zakładał dochody w wysokości 7.500 zł. Z tego:

  • 6.500 zł dotacji z budżetu Gminy,
  • 1.000 zł dochodów własnych z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy.

W rzeczywistości dochody były większe: o 460 zł z wynajmu pomieszczeń świetlicy , zatem w roku 2016 dysponowaliśmy środkami w wysokości 7.960 zł.

II. Wydatki sołectwa

1. Mieliśmy zaplanowane 4.300 zł na dofinansowanie 12 imprez organizowanych przez różne podmioty społeczne. W rzeczywistości odbyło się 11 imprez, które sołectwo dofinansowało w łącznej kwocie 3.360 zł. Najwięcej, bo ok. 800 zł kosztowała nas zabawa choinkowa dla dzieci. Dofinansowanie pozostałych imprez oscylowało wokół kwoty 300 zł.

Nie odbyła się jedna zaplanowana impreza, mianowicie spotkanie opłatkowe seniorów, gdyż w ubiegłym roku odbyło się w GOK spotkanie ogólnogminne i nie było sensu go dublować.  Proponuję zrekompensować to poprzez np. dofinansowanie obchodów Dnia Seniora w 2017 roku.

2. Na wydatki rzeczowe mieliśmy zaplanowane 2.500 zł. Dzięki większym, niż zaplanowane dochodom oraz oszczędnościom w dotacjach do imprez, mogliśmy wydać na te cele znacząco więcej.

Dokonaliśmy następujących zakupów ośrodków trwałych za kwotę 3.560 zł:

  • projektor wraz z ekranem,
  • odtwarzacz DVD (był to nieplanowany wydatek),
  • zestaw mikrofonów bezprzewodowych.

Nie został zrealizowany planowany zakup gabloty na trofea, gdyż w pomieszczeniu wykorzystywanym najczęściej przez Klub Seniora oraz zespół „Echo” zostały zamontowane półki, na których ustawiono zdobyte puchary.

3. Na zaplanowanym poziomie utrzymane zostały wydatki na środki czystości i materiały biurowe, natomiast paliwo do kosiarki kosztowało sporo więcej.

Poza tym kupiliśmy narzędzia ogrodnicze, wykorzystywane do sprzątania wsi, doniczki, kwiaty, kanister, farbę, kasety na przewody, żarówki i świetlówki.Łącznie wydatki na planowane oraz wynikające z nagłej konieczności zadania i cele eksploatacyjne wyniosły 876 zł.

4. Ponadto dokonaliśmy niezaplanowanych wydatków w łącznej kwocie 150 zł na:

  • dofinansowanie udziału wojcieszyckich dzieci w Kłodawskiej Majówce,
  • upominek dla sołectwa Różanki Szklarnia z okazji jego jubileuszu.

III. Ogólny bilans

  • Dochody ogółem: 7.960 zł
  • Wydatki ogółem: 7.946 zł
  • Wykonanie: -14 zł (99,82%)

IV. Wnioski

Wysoka aktywność aktywność członków Rady Sołeckiej oraz działaczy organizacji społecznych pozwalała na utrzymywanie czystość w salach świetlicy, przeprowadzanie bieżących napraw, porządkowanie obejścia, koszenie trawy i przycinanie krzaków. Dziękuję za to zwłaszcza Jadwidze Szugzdzinis i pozostałym członkiniom Klubu Seniora oraz Zbigniewowi Fórmaniakowi.

Otrzymywaliśmy bardzo cenne wsparcie od instytucji gminnych, w tym zwłaszcza GOK , Zakładu Komunalnego oraz Urzędu Gminy. Również i za to jestem bardzo wdzięczna!

Dzięki racjonalnej gospodarce dochodami sołectwa, udało się wyposażyć świetlicę w podstawowy sprzęt audiowizualny i kuchenny. Sołectwo nie jest jednak w stanie z własnych dochodów pokryć wydatków niezbędnych dla ostatecznego zagospodarowania placu przy świetlicy, tj. wybudowania trwałej estrady, utwardzenia dróżki od furtki do ganku, zaadoptowania dawnego boksu na opał na letnią kawiarenkę. W tych sprawach musimy liczyć na władze gminy.

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework