Konsultacja w sprawie komunikacji

Wójt Gminy przesłała do konsultacji projekt układu linii autobusowych, godzin odjazdów i cen biletów, które mają obowiązywać od początku 2014 roku. Był on już prezentowany radnym podczas posiedzeń komisji stałych i zyskał - ogólnie rzecz biorąc - pozytywne oceny. W dniu dzisiejszym został rozesłany do sołtysów, którzy mają za zadanie zebrać opinie mieszkańców i przekazać je Wójtowi do dnia 14 października 2014. Po naniesieniu ewentualnych poprawek projekt stanie się postawą dla ustalenia warunków przetargu na obsługę komunikacyjną gminy w roku 2014.

Prosimy o przekazywanie swoich uwag i propozycji Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz wpisywanie w formie komentarzy pod niniejszą publikacją.

Projekt został przedstawiony w formie graficznej:

 • 0101
 • 0202
 • 0303

Simple Image Gallery Extended

Po rozszyfrowaniu powyższych schematów okazuje się, że:

 • Na linii nr 1 autobusy mają jeździć ruchem okrężnym, tak że co drugi kurs będziemy jechać z Gorzowa do Wojcieszyc najkrótsza trasą lub przez Różanki.
  Będzie to oznaczało skrócenie czasu przejazdu przy co drugim, bezpośrednim kursie o ok. 10 minut.
 • Cena biletu będzie stała i niezależna od długości trasy. Za jednorazowy bilet normalny do lub z Wojcieszyc zapłacimy 5zł, z za normalny miesięczny 110 zł.
  Będzie to oznaczało obniżkę cen biletów: jednorazowego o 1 zł, miesięcznego o 40 zł.
 • Zostanie utrzymana liczba kursów w dni powszednie, soboty, niedziele i święta, a godziny odjazdów będą takie same lub zbliżone do dotychczasowych.
 • Wojcieszyce będą miały bezpośrednie połączenie z Kłodawą, gdyż w dni robocze będzie jeden kurs "do" oraz "z" autobusu linii nr 3.
 • Zostanie utrzymana obsługa komunikacyjna Chwalęcic przez Miejski Zakład Komunikacji.

Aktualizacja

Planowane godziny odjazdów autobusów linii nr 1 z Wojcieszyc do Gorzowa (gwiazdką * oznaczono bezpośrednie kursy)

 • w dni robocze: 445, 555*, 655, 850*, 1225, 1440*, 1540, 1650*, 1830, 2030*, 2300
 • w soboty: 430, 655*, 925, 1230*, 1510, 2030*, 2300
 • w niedziele i dni świąteczne: 555, 930*, 1225, 1520*, 2025

Planowane godziny odjazdów autobusów linii nr 1 z centrum Gorzowa do Wojcieszyc (gwiazdką oznaczono bezpośrednie kursy, przez "centrum" należy rozumieć przystanek przy ul. Jagiełły)

 • w dni robocze: 424, 529*, 634, 824*, 1204, 1414*, 1519, 1624*, 1809, 2004*, 2239
 • w soboty: 409, 629*, 904, 1204*, 1449, 2004*, 2239
 • w niedziele i dni świąteczne: 534, 904*, 1204, 1454*, 2004

Planowane godziny odjazdów autobusów linii nr 3 (tylko w dni robocze)

 • z Wojcieszyc do Kłodawy 902
 • z Kłodawy do Wojcieszyc 1155

Poniższa tabelka ukazuje ulgi, które mają obowiązywać w roku 2014:

Wysokość ulgi Rodzaj biletu Uprawnieni
Przykładowe ulgi ustawowe:
100% jednorazowy dzieci do lat 4, pod warunkiem nieskorzystania przez dziecko oddzielnego miejsca do siedzenia
100% jednorazowy uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywani czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu między-narodowym prze przestępczością której zwalczanie należy do właściwości Straż Granicznej
95% jednorazowy przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej alb osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
93% jednorazowy lub miesięczny imienny osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
78% jednorazowy lub miesięczny imienny dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
78% jednorazowy jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
78% jednorazowy cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolną do samodzielnej egzystencji
51% miesięczny imienny - studenci do ukończenia 26 roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 .X. roku, w którym ukończyły te studia)
- doktoranci do ukończenia 35 roku życia
49% miesięczny imienny dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
49% jednorazowy osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
37% jednorazowy lub miesięczny imienny osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
37% miesięczny imienny - nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
- nauczyciele akademiccy
Dodatkowe ulgi handlowe:
100% jednorazowy osoby, zamieszkałe na stałe na terenie gminy Kłodawa, które ukończyły 70 rok życia
100 % jednorazowy - kombatanci zamieszkali na stałe na terenie gminy Kłodawa
- członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzeni przed 8 maja 1945r., zamieszkali na stałe na terenie gminy Kłodawa
45% jednorazowy - dzieci od 4 lat
- młodzież szkolna do 24 roku życia lub studenci do 26 roku życia
45% jednorazowy - dzieci od 4 lat
- młodzież szkolna do 24 roku życia lub studenci do 26 roku życia
Ponadto obowiązują wszelkie inne uprawnienia do przejazdów ulgowych określone ustawami szczegółowymi

Przedstawione propozycje uwzględniają wnioski zawarte w uchwałach nadzwyczajnego zebrania Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2017 oraz Zebrania Wiejskiego z dnia 25 marca 2013. To bardzo dobrze, bo potwierdza, że warto walczyć o swoje interesy, a także o sensowne gospodarowanie publicznym groszem.
Wygląda na to, że władze gminy wyciągnęły wnioski z błędów popełnionych podczas poprzedniego przetargu na obsługę komunikacyjna gminy, bo następny przetarg poprzedziły konsultacjami społecznymi. Oby stało się to stałą praktyką przy podejmowaniu ważnych decyzji!

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework