Rusza program usuwania azbestu

Gmina Kłodawa zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to na zwrócenie właścicielom budynków nawet 100% kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia eternitu. Za nowe dachy będą musieli zapłacić niestety z własnych kieszeni. Termin złożenia deklaracji udziału w projekcie upływa 15.01.2013, należy więc się pospieszyć.

Co to jest azbest i dlaczego należy się go pozbyć?

Jako azbest określa się włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością, niepalnością, izolacyjnością cieplną i odpornością na działanie czynników chemicznych oraz fizycznych, takich jak ścieranie i wysoka temperatura

Ze wglądu na te cechy oraz niską cenę i dobre właściwości mechaniczne, azbest stosowany jest:

 • jako wzmocnienie w eternicie,
 • jako materiał izolacyjny,
 • do wyrobu tkanin ogniotrwałych i farb ogniotrwałych,
 • do produkcji okładziny ciernych, szczęk hamulcowych i niepalnych materiałów budowlanych (pokrycia dachowe, rury itp).

Oprócz tych zalet azbest posiada bardzo istotną wadę, jaką jest szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Zależy on od średnicy i długości włókien. Najbardziej niebezpieczne są włókna cienkie (do 0,01 μm), które przenikają do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek mogą wywołać pylicę azbestową i nowotwory.

Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych. Z tego względu w roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produkcji oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Rada Ministrów przyjęła w 2009 roku Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, który zakłada całkowite wyeliminowanie go z użycia na terenie kraju.

Gmina Kłodawa zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to na zwrócenie właścicielom budynków nawet 100% kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia eternitu. Za nowe dachy będą musieli zapłacić niestety z własnych kieszeni. Termin złożenia deklaracji udziału w projekcie upływa 15.01.2013, należy więc się pospieszyć.

Co to jest azbest i dlaczego należy się go pozbyć?

Jako azbest określa się włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością, niepalnością, izolacyjnością cieplną i odpornością na działanie czynników chemicznych oraz fizycznych, takich jak ścieranie i wysoka temperatura

Ze wglądu na te cechy oraz niską cenę i dobre właściwości mechaniczne, azbest stosowany jest:

 • jako wzmocnienie w eternicie,
 • jako materiał izolacyjny,
 • do wyrobu tkanin ogniotrwałych i farb ogniotrwałych,
 • do produkcji okładziny ciernych, szczęk hamulcowych i niepalnych materiałów budowlanych (pokrycia dachowe, rury itp).

Oprócz tych zalet azbest posiada bardzo istotną wadę, jaką jest szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Zależy on od średnicy i długości włókien. Najbardziej niebezpieczne są włókna cienkie (do 0,01 μm), które przenikają do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek mogą wywołać pylicę azbestową i nowotwory.

Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych. Z tego względu w roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produkcji oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Rada Ministrów przyjęła w 2009 roku Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, który zakłada całkowite wyeliminowanie go z użycia na terenie kraju.

Czy i gdzie mamy azbest w Wojcieszycach?

Kilka lat temu pracownicy Urzędu Gminy w Kłodawie przeprowadzili inwentaryzację wyrobów azbestowych. Okazało się, że na terenie gminy było około 40.797 m2 dachów z eternitu, które ważył prawie 500 ton. Te ilości się zmniejszyły, głównie w wyniku rozbiórki budynków dawnej farmy w Wojcieszycach.

Ale pozostało u w naszej wsi jeszcze 17 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych pokrytych eternitem:

Lp. Adres Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest Ilość m2 Ilość ton
1 ul. Jeziorna Zadaszenie budynku magazynowego 160 1,76
2 Garaże przy ul. Osiedlowej Zadaszenie budynku magazynowego - garaże 270 2,97
3 ul. Osiedlowa 12 Zadaszenie budynku mieszkalnego 84 0,92
4 ul. Parkowa 3 Zadaszenie budynku gospodarczego 30 0,33
5 ul. Parkowa, obok numeru 9 Zadaszenie budynku gospodarczego 78 0,86
6 ul. Sportowa 21 Zadaszenie budynku mieszkalnego 200 2,2
7 ul. Strzelecka 1 Zadaszenie budynku mieszkalnego 200 2,2
8 ul. Strzelecka 23 Zadaszenie budynku magazynowego 240 2,64
9 ul. Wspólna 14 Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego 239 2,63
10 ul. Wspólna 18 Zadaszenie budynku gospodarczego 271 2,98
11 ul. Wspólna 20 Zadaszenie budynku magazynowego 96 1,06
12 ul. Wspólna 21 Zadaszenie budynku magazynowego 56 0,62
13 ul. Wspólna 24/2 Zadaszenie budynku magazynowego 156 1,72
14 ul. Wspólna 25 Zadaszenie budynku gospodarczego 64 0,7
15 ul. Wspólna 38 Zadaszenie budynku magazynowego 18 0,2
16 ul. Wspólna 32 Zadaszenie budynku magazynowego 190 2,09
17 ul. Wspólna 36/2 Zadaszenie budynku magazynowego 100 1,1
Razem 2.452 2.691

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do prac wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować miejsce ich prowadzenia m.in poprzez:

 • odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;
 • ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon;
 • umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! Zagrożenie azbestem";
 • przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren objęty kurtyną powinien zostać wyłożony grubą folią dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w taki sposób, aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska oraz zminimalizować pylenie. Aby to osiągnąć:

 • wyroby azbestowe przed ich usunięciem powinny być nawilżone wodą i utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
 • wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji mechanicznej;
 • do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;
 • w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu należy prowadzić kontrolny monitoring powietrza;
 • codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpady zawierające azbest i magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu;
 • usunięte wyroby azbestowe (>1000 kg/m tj. płyty i części płyt azbestowo-cementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 2 mm;
 • przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich (<1000 kg/m3) należy zestalić przy użyciu cementu;
 • opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte i oznakowane w sposób trwały.

Po zakończeniu prac polegających na demontażu elementów azbestowych należy oczyścić teren robót i jego otoczenie. Prace porządkowe należy wykonywać starannie, stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestu do środowiska przez zastosowanie urządzeń filtracyjno - wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro.

Zdemontowane wyroby mogą być gromadzone tylko w odpowiednio przygotowanych składowiskach, w naszym przypadku znajduje się ono w pobliżu Chruścika na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Jak z tego wynika, przeciętny obywatel raczej nie jest w stanie sprostać tym wymogom i nie powinien samodzielnie brać się za usuwanie i utylizację eternitu oraz innych wyrobów zawierających azbest.

Jak państwo pomaga obywatelom ?

Istnieje możliwości pozyskania z różnych źródeł środków na usuwanie wyrobów azbestowych:

- z budżetu państwa;

- z funduszy ochrony środowiska:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 • Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- z Unii Europejskiej:

 • Fundusz Spójności
 • Fundusze Strukturalne

- poprzez banki.

Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego. Nie obejmuje ono podmiotów, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest. Wynika z tego, że nie ma sensu samemu wykonywać lub zlecać te prace, tylko skorzystać z pomocy gminy.

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego, obejmujące wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie nie obejmuje więc kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego.

Co robi gmina?

Dnia 24.10.2012 Rada Gminy przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa (Uchwała Nr XX/156/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24.10.2012). Będzie on realizowany w roku 2013 w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentem zadania będzie Gmina Kłodawa, a odbiorcami końcowymi mieszkańcy gminy.

Dofinansowanie, które gmina ma nadzieję uzyskać, zostanie przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek samorządu terytorialnego, które zostały ujęte w Sprawozdaniu z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kłodawa.

Odbiorcą końcowym pomocy może zostać osoba posiadająca prawo do dysponowania obiektem, która zgłosi do Starostwa Powiatowego prace niewymagające pozwolenia na budowę lub uzyska decyzję - pozwolenie na budowę.

Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 100 % jego kosztów kwalifikowanych. Jeśli poziom ten ulegnie zmniejszeniu, to szczegółowe warunki współfinansowania przedsięwzięcia przez odbiorców końcowych zostaną określone w odrębnej umowie.

Nowe pokrycie dachowe będzie stanowić koszt własny odbiorcy końcowego pomocy.

Aktualnie Urząd Gminy prowadzi rozeznanie co do ilości osób fizycznych oraz prawnych chętnych do pozbycia się dachów z eternitu. Następnie Gmina Kłodawa sporządzi wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz dokona wyboru wykonawcy zadania.

Co teraz my powinniśmy zrobić?

Przede wszystkim ci, którzy są właścicielami lub zarządcami budynków mieszkalnych i gospodarczych z eternitowymi dachami, powinni zacząć działać szybko, bowiem termin złożenia deklaracji udziału w projekcie upływa dnia 15 stycznia 2013.

Nie należy się obawiać, że w ten sposób zobowiążemy do pokrycia kosztów budowy nowego dachu w już w bieżącym roku (na co zapewne nie wszystkich będzie stać), bowiem wzór deklaracji nie zawiera konkretnego terminu, w jakim nasz dach musi koniecznie zostać wymieniony

Formularz deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Kłodawa, z jej strony internetowej lub w dziale Pliki na naszej stronie.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Kłodawa można uzyskać u p. Marty Pawlak, numer telefonu 95 721 66 67, pok. nr 16 na I pietrze.

 

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework