Zebranie w sprawie kanalizacji

Kontrakt nr 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłodawa” jest częścią Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednym z zadań objętym w/w Kontraktem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojcieszyce”.

Na początku czerwca br. Wykonawca (Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR Sp. z o.o. ze Szczecina) rozpoczął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wojcieszycach. W związku z tym w dniu 30 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Wojcieszyc, których posesje zostaną przyłączone do obecnie budowanej sieci. Zorganizował je Urząd Gminy Kłodawa, który był reprezentowany przez Wójta p. Annę Mołodciak oraz kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami p. Jerzego Jesisa. Z ramienia Inwestora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., uczestniczyły panie Karolina Wężyk oraz Katarzyna Smoleń. Wykonawcę reprezentował p. Bartosz Krych - kierownik budowy.

 • 0101
 • 0202
 • 0303

Simple Image Gallery Extended

Na spotkaniu zostały przekazane zainteresowanym mieszkańcom projekty przyłączy, w których zostały zawarte dane niezbędne do wykonania podłączeń ich budynków do powstającej sieci kanalizacji sanitarnej, a także szereg istotnych informacji:

 1. wykonawca ma w swoim zakresie budowę sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej w drogach wraz z „sięgaczami” do granic działek prywatnych,
 2. po stronie właścicieli posesji będzie wybudowanie własnym staraniem i na własny koszt przyłącza kanalizacyjnego na terenie prywatnym i włączenie go do wykonanego „sięgacza”,
 3. również na koszt właścicieli muszą zostać wykonane przez uprawnionego geodetę szkice i mapy powykonawcze przyłączy zlokalizowanych na ich posesji,
 4. przed zasypaniem wykonanego przyłącza właściciel posesji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego musi udać się do Biura Obsługi Klientów PWiK Sp. z o.o. ul. Śląska 95, tel. 095 733-55-40 do 42, gdzie wypisze zgłoszenie, załączy szkic lub mapę powykonawczą i wniesie jednorazową opłatę w wysokości 100,71 zł, a pracownik PWiK Sp. z o.o. przyjedzie i sprawdzi wykonane przyłącze pod względem technicznym; po spełnieniu w/w warunków właściciel posesji otrzyma protokół odbioru technicznego oraz spisze w BOK umowę na odprowadzanie ścieków,
 5. mapa powykonawcza musi zostać zgłoszona przez uprawnionego geodetę do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
 6. nie będą pobierane opłaty za samo przyłączenie posesji do kanalizacji,
 7. w budynkach, w których nie ma jeszcze wodomierzy, trzeba będzie je zainstalować i zgłosić do zaplombowania przez PWiK ,
 8. jest możliwość zamontowania podlicznika mierzącego ilość wody zużytej do celów innych, niż bytowe (np. do podlewania ogródków), koszt jednorazowy 90 zł,
 9. budowa kolektorów ściekowych zostanie zakończona jeszcze w bieżącym roku, technicznie będzie można podłączyć się do nich dopiero po wykonaniu prób i odbiorów technicznych tj. w okresie maj – czerwiec 2014.

Zebrani umówili się, że w celu obniżenia kosztów Urząd Gminy rozezna możliwość zbiorowego zamówienia usługi geodezyjnej,

W zebraniu uczestniczyła zdecydowana większość spośród 49 właścicieli budynków, które zostaną przyłączone do sieci kanalizacyjnej w ramach obecnego etapu jej rozbudowy. Ci, którzy nie byli obecni, będą mogli odebrać dokumentację techniczną swoich przyłączy w Urzędzie Gminy Kłodawa w godzinach pracy urzędu.

Osoby, które nie otrzymały projektów przyłączy na terenie swoich posesji, a jest zaprojektowany do nich „sięgacz”, mogą wykonać przyłącze dowolnie, ale zgodnie ze sztuką budowlaną i tak, aby włączyć się do wykonanego przez Wykonawcę „sięgacza” przy granicy.

Jeżeli są mieszkańcy, do których posesji (działki z budynkiem mieszkalnym istniejącym, w trakcie budowy, bądź z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę) nie zostały zaprojektowane przyłącza ani „sięgacze”, a graniczą one bezpośrednio z drogą, gdzie będzie budowana kanalizacja, to mogą zgłaszać się do BOK PWiK Sp. z o.o.

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework