Ważne uchwały z 13.09.2012

Uczestnicy zebrania mieszkańców Wojcieszyc, które odbyło się dnia 13 września 2012, przyjęli uchwały w sprawach:

  1. wniosków do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2013,
  2. dokończenia modernizacji drogi powiatowej Wojcieszyce-Różanki,
  3. zagrożeń dla życia i mienia wynikających ze stanu technicznego lamp na osiedlu bloków.

Została też dokonana zmiana w składzie Rady Sołeckiej: w miejscie Edyty Krzyżaniak, która z uwagi na wykonywaną pracę większość czasu przebywa za granicą, została wybrana Patrycja Grabarek.

Pierwsza z podjętych uchwał zawiera zarówno nie zrealizowane dotychczas wnioski zgłaszane w latach 2010, 2011 i 2012, jak i zadania przewidziane na przyszły rok w Planie odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011–2018. A także wnioski o ujecie w projekcie budżetu Gminy środków na dopłaty do komunikacji publicznej zabezpieczających kursowanie autobusów do przystanku przy ul. Jagiełły
w Gorzowie Wlkp. oraz wystąpienie przez Gminę do samorządu Powiatu Gorzowskiego o choć częściowy remont drogi znajdującej się w zarządzie Starosty, stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej w kierunku pp. Kowalaków poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błota.

Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wojcieszyce z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wniosków do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2013

§ 1
Zebranie Wiejskie uznaje za niezbędne wykonanie w roku 2013 na terenie Sołectwa Wojcieszyce
a) zadań wnioskowanych przez zebranie mieszkańców na lata 2010, 2011 i 2012, a dotychczas nie zrealizowanych:
1. dokończenie remontu ulicy Polnej,
2. dokończenie budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Strzeleckiej,
3. utwardzenie niewyasfaltowanego odcinka ul. Sportowej (w kierunku pp. Skrzypczaków),
4. ustawienie lamp ulicznych przy ul Strzeleckiej, Jeziornej, Polnej i przy drodze łączącej ulice Polną i Parkową,
5. dokończenie zagospodarowywania plaży wiejskiej poprzez dosypanie piasku na miejscu do opalania i zejściu do wody, poszerzenie miejsca do kąpieli poprzez wykarczowanie trzciny.
b) zadań ujętych w Planie odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018 opracowanym przez Grupę Odnowy Sołectwa Wojcieszyce, przyjętym przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Wojcieszyce dnia 2 marca 2011, ze zmianami wprowadzonymi dnia 9 sierpnia 2012 roku:
1. drugi etap remontu świetlicy wiejskiej (naprawa pokrycia dachowego, wykonanie elewacji wraz z ociepleniem i opaski wokół budynku (poszerzonej do 2,5 - 3 m od strony południowej), ułożenie płytek na wejściach do budynku),
2. zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej wykorzystywanego na imprezy okolicznościowe (wybudowanie stałej estrady, utwardzenie części powierzchni placu polbrukiem lub asfaltem, ustawienie ławek, zamontowanie lamp na południowej ścianie świetlicy, wykonanie budynku magazynowo-gospodarczego dla potrzeb Sołectwa),
3. remont Przedszkola Gminnego – etap I i II (wewnętrzne roboty wykończeniowe, instalacja elektryczna, sanitarna, elewacja budynku, remont dachu, tarasu, budowa pochylni dla niepełnosprawnych),
4. pierwszy etap prac nad urządzeniem i uporządkowaniem terenów zielonych - urządzenie małego parku na placu w centrum wsi w okolicach przystanku autobusowego) oraz pomiędzy bramą wjazdową do b. bazy SHR a kościołem (opracowanie koncepcji i zamówienie projektu, wytyczenie alejek, rekultywacja gruntu i wysianie trawy),
5. wyeksponowanie walorów architektonicznych i historycznych kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego poprzez wykonanie oświetlenia elewacji zachodniej i południowej (zlikwidowanie dwóch słupów linii elektrycznej NN i położenie ok 150 m podziemnego kabla zasilającego).
§ 2
Zebranie Wiejskie uznaje za niecierpiące zwłoki dokończenie remontu drogi powiatowej Wojcieszyce–Różanki w porozumieniu i we współpracy Gminy Kłodawa z samorządem Powiatu Gorzowskiego oraz przy wykorzystaniu środków rządowych.
§ 3
Zebranie Wiejskie zwraca się do Wójta Gminy Kłodawa o:
a) ujecie w projekcie budżetu Gminy na rok 2013 zadań wyszczególnionych w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały,
b) ujecie w projekcie budżetu Gminy środków na dopłaty do komunikacji publicznej zabezpieczających kursowanie autobusów do przystanku przy ul. Jagiełły w Gorzowie Wlkp.
c) wystąpienie do samorządu Powiatu Gorzowskiego o choć częściowy remont drogi znajdującej się w zarządzie Starosty, stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej w kierunku pp. Kowalaków poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błota.

Uchwała w sprawie dokończenia modernizacji drogi powiatowej Wojcieszyce-Różanki wiąże się z tym, że powiat gorzowski powiadomił o możliwości wyremontowania (a konkretnie położenia nowego dywanika asfaltowego) jednej z dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa pod warunkiem dołożenia przez gminę 35% wartości tej inwestycji. Podczas konsultacji, które odbyły się dnia 10 września, nikła większość, bo ośmiu radnych opowiedziało się za drogą Chwalecice-Kłodawa, zaś siedmiu było za remontem drogi Wojcieszyce-Różanki.

Wobec tego mieszkańcy Wojcieszyc postanowili zwrócić uwagę, że dokonując wyboru należy kierować się autentycznymi przesłankami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, dobrem mieszkańców całej gminy i powiatu, a nie egoistycznie pojmowanym interesem mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wojcieszyce z dnia 13 września 2012 roku w sprawie dokończenia modernizacji drogi powiatowej Wojcieszyce-Różanki

Zebranie wiejskie stwierdza, że odcinek drogi powiatowej pomiędzy wsiami Wojcieszyce oraz Różanki od bardzo dawna znajduje się w fatalnym stanie technicznym, co stwarza różnorodne uciążliwości i zagrożenia dla mieszkańców, uniemożliwia im normalną jazdę i powoduje nadmierne zużywanie się w pojazdach elementów zawieszenia, a nierzadko ich awarie.
Przeprowadzony w roku 2010 pierwszy etap remontu, polegający na utwardzeniu pobocza po północnej stronie drogi, poprawił sytuację o tyle, że droga została poszerzona i w miarę bezpiecznie mogą minąć na niej się dwa samochody. Poszerzenie nie posiada jednak bitumicznej warstwy ścieralnej i ulega częstym spękaniom, a istniejąca już wcześniej część nawierzchni pozostała bez zmian. Systematycznie tworzą się w niej pęknięcia, przełomy i rozległe dziury, a bieżące naprawy nie rozwiązują problemów. Na niektórych odcinkach jezdnia składa się właściwie z samych łat.
Ten stan drogi powoduje znaczne uciążliwości dla mieszkańców wsi Różanki, Zdroisko, Rybakowo i Santoczno, dla których stanowi ona najkrótsze połączenie z Kłodawą, dla mieszkańców Wojcieszyc, którzy dojeżdżają do szkoły i przychodni lekarskiej
w Różankach, a także dla kierowców wykorzystujących w/w drogę do objazdu miasta Gorzowa Wlkp. z własnej inicjatywy lub w sytuacjach, kiedy zostaje zamknięty odcinek drogi krajowej nr 22 i trasa objazdu zostaje wyznaczona po drogach powiatowych.
Ponieważ znaczna część prac została już wykonana, nie ma potrzeby korygowania przebiegu drogi oraz komplikacji własnościowych, w krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich nakładach można rozwiązać w/w problemy realizując od dawna istniejący i deklarowany wobec mieszkańców zamysł modernizacji drogi.
Uważamy więc, że istnieją silne i racjonalne przesłanki techniczne, ekonomiczne i społeczne dla potraktowania dokończenia remontu drogi jako jednej z najpilniejszych spraw do załatwienia z zakresu drogownictwa na terenie gminy Kłodawa oraz Powiatu Gorzowskiego.
W związku z powyższym zebranie zwraca się do Zarządu i Rady Powiatu Gorzowskiego oraz Wójta i Rady Gminy Kłodawa z apelem o podjęcie decyzji i zawarcie porozumienia w sprawie dokończenia w roku 2013 modernizacji drogi powiatowej na odcinku Wojcieszyce-Różanki przy wykorzystaniu środków finansowych Powiatu, Gminy oraz rządowych (z puli tzw. Schetynówek).

Trzecia uchwała ma za zadanie uczulić władze gminy oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych na zagrożenia powodowane złym stanem technicznym słupów lamp oświetleniowych na terenie osiedla bloków.

Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wojcieszyce z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zagrożeń dla życia i mienia wynikających ze stanu technicznego lamp na osiedlu bloków


§ 1
Zebranie stwierdza, że duża część lamp ulicznych ustawionych na osiedlu bloków
w Wojcieszycach znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i w każdej chwili grozi runięciem. Stwarza to poważne zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców.
§ 2
Zebranie zwraca się do Wójta Gminy, aby wykonując obowiązki wynikające z ustawowych zadań gminy w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, zobowiązała odpowiednie służby do niezwłocznego przeprowadzenia kontroli stanu technicznego oświetlenia na osiedlu oraz sporządzenia raportu z wynikami i wnioskami z tej kontroli,
§ 3
Zebranie zwraca się do Wójta Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych, działających na terenie osiedla, o poważne potraktowanie zagrożeń, o których mowa w §1 oraz o nawiązanie współpracy i podjecie konkretnych działań w celu ich wyeliminowania.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework