Plan odnowy został zatwierdzony

Zebranie mieszkańców uchwaliło zmiany w „Planie odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018”. Była to pozytywna reakcja na inicjatywę wójta p. Anny Mołodciak, która dostrzegła szansę na uzyskanie dofinansowania remontu Przedszkola Gminnego w Wojcieszycach ze środków Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pani wójt zaproponowała wprowadzenie do Planu tego zadania kosztem pół miliona złotych i równocześnie usuniecie akapitu w części opisowej, w którym była mowa o negatywnych zjawiska psychospołecznych, wyrażających się m.in. w narastaniu frustracji oraz poczucia, że społeczność Wojcieszyc jest gorzej traktowana przez władze gminy niż inne wsie przy planowaniu i podziale inwestycji.

O ile ta pierwsza propozycja została przyjęta bardzo pozytywnie, to druga wywołała kontrowersje w różnych wojcieszyckich gremiach. Grupa Odnowy Miejscowości Wojcieszyce, która zebrała się 2 sierpnia, po dłuższej dyskusji doszła do wniosku, że co mieliśmy w tej sprawie do powiedzenia zostało powiedziane i dotarło do adresatów nader skutecznie. Więc teraz, kiedy idzie tak ważną dla wsi sprawę, jak remont generalny budynku przedszkola, nie ma co upierać się przy słowach i należy przyjąć propozycję Pani Wójt.

Grupa zaproponowało wprowadzenie do Planu dodatkowego zadania Wyeksponowanie walorów architektonicznych i historycznych kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego poprzez wykonanie oświetlenia elewacji zachodniej i południowej, co będzie wymagało zlikwidowania dwóch słupów linii elektrycznej NN i położenie ok. 150 m podziemnego kabla zasilającego.

9 sierpnia 2012 odbyło się zebranie mieszkańców, które po dłuższej i chwilami dość gwałtownej dyskusji podjęło większością głosów uchwałę wprowadzającą proponowane zmiany do Planu.

22 sierpnia 2012 jego zatwierdzenie znalazło się w porządku obrad Rady Gminy Kłodawa i zostało dokonane jednogłośnie, choć nie bez prób storpedowania, które nadeszły z najmniej spodziewanego kierunku. Najpierw Katarzyna Chmiel, radna z Różanek, usiłowała wypchnąć temat z porządku obrad pod pretekstem braku uzasadnienia projektu uchwały (jego przygotowanie było powinnością wnioskodawcy, w tym przypadku Wójta), a potem Grażyna Kaźmierczak z Różanek / Zdroiska zauważyła w tekście Planu kilka błędów literowych (jakoś wcześniej ich nie widziała, choć tekst był na tapecie od ponad roku).

Tak, czy owak, dokument zaczął wreszcie formalnie obowiązywać. Praktycznie nie daje to pełnej gwarancji, że wszystkie zapisane w nim zadania zostaną wykonane w zaplanowanym kształcie i terminie, ale szanse na to wyraźnie wzrosły.

Aktualną wersję Planu w formacie pdf można pobrać w dziale Pliki.

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework