Projekt planu odnowy i rozwoju wsi

Powinniśmy poszukiwać różnych sposobów pozyskania środków na rozwój wsi i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Wojcieszyc. Jednym z nich może być włączenie się do działań określanych jako „Odnowa i rozwój wsi”. Wymaga to szybkich działań, polegających na utworzeniu ciała społecznego, zwanego Grupą odnowy, opracowania dokumentu pn. Plan odnowy i rozwoju wsi oraz przyjęciu go przez zebranie mieszkańców.

Działania „Odnowa i rozwój wsi” stanowią fragment Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z założeniami mają one wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływać na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Gestorem pomocy finansowej jest Urząd marszałkowski, który udziela ją na inwestycje w zakresie:

 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
  a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
  b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;
 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
 3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
 4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Beneficjentem może być: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyuczeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców;
 2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi" w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego zostać zaakceptowany przez tę jednostkę.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zt w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł i wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W naszym przypadku, m.in. ze względu na konieczność wniesienia udziału własnego, wydaje się, ze najkorzystniej będzie, jeśli beneficjentem będzie gmina. Program odnowy i rozwoju uchwalony przez zebranie wiejskie zostanie przedstawiony Radzie Gminy. Kolejnymi krokami będzie złożenie wniosków, a po uzyskaniu dotacji wydatkowanie środków na cele przewidziane programem oraz ich rozliczenie.

Przedstawiamy Państwu wstępny projekt takiego programu opracowany przez radnego Andrzeja Koronę. Dnia 7 lutego zapoznała się z min Rada Sołecka, które postanowiła, żeby opublikować go i poddać pod dyskusję na wiejskiej stronie internetowej, a na godz. 19:00 14 lutego (poniedziałek) zwołać otwarte spotkanie wszystkich zainteresowanych. Po naniesieniu uwag i wniosków projekt będzie można przedstawić na Zebraniu Mieszkańców zwołanym na 17 lutego 2011 lub – jeśli pozwolą na to terminy wyznaczone na składanie wniosków – na następnym Zebraniu zwołanym w niedługim czasie.

Materiał można pobrać również jako PDF w dziale Pliki.

Prosimy o komentarze oraz przybycie na spotkanie i włączenie się do Grupy Odnowy Wsi Sołectwa Wojcieszyce

Powinniśmy poszukiwać różnych sposobów pozyskania środków na rozwój wsi i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Wojcieszyc. Jednym z nich może być włączenie się do działań określanych jako „Odnowa i rozwój wsi”. Wymaga to szybkich działań, polegających na utworzeniu ciała społecznego, zwanego Grupą odnowy, opracowania dokumentu pn. Plan odnowy i rozwoju wsi oraz przyjęciu go przez zebranie mieszkańców.

Działania „Odnowa i rozwój wsi” stanowią fragment Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z założeniami mają one wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływać na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Gestorem pomocy finansowej jest Urząd marszałkowski, który udziela ją na inwestycje w zakresie:

 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
  a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
  b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;
 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
 3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
 4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Beneficjentem może być: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyuczeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców;
 2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi" w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego zostać zaakceptowany przez tę jednostkę.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zt w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł i wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W naszym przypadku, m.in. ze względu na konieczność wniesienia udziału własnego, wydaje się, ze najkorzystniej będzie, jeśli beneficjentem będzie gmina. Program odnowy i rozwoju uchwalony przez zebranie wiejskie zostanie przedstawiony Radzie Gminy. Kolejnymi krokami będzie złożenie wniosków, a po uzyskaniu dotacji wydatkowanie środków na cele przewidziane programem oraz ich rozliczenie.

Przedstawiamy Państwu wstępny projekt takiego programu opracowany przez radnego Andrzeja Koronę. Dnia 7 lutego zapoznała się z min Rada Sołecka, które postanowiła, żeby opublikować go i poddać pod dyskusję na wiejskiej stronie internetowej, a na godz. 19:00 14 lutego (poniedziałek) zwołać otwarte spotkanie wszystkich zainteresowanych. Po naniesieniu uwag i wniosków projekt będzie można przedstawić na Zebraniu Mieszkańców zwołanym na 17 lutego 2011 lub – jeśli pozwolą na to terminy wyznaczone na składanie wniosków – na następnym Zebraniu zwołanym w niedługim czasie.

Materiał można pobrać również jako PDF w dziale Pliki.

Prosimy o komentarze oraz przybycie na spotkanie i włączenie się do Grupy Odnowy Wsi Sołectwa Wojcieszyce

1.Charakterystyka miejscowości

Projekt

Plan odnowy i rozwoju wsi Wojcieszyce na lata 2011 – 2020 opracowany przez Grupę Odnowy Sołectwa Wojcieszyce

1. Charakterystyka miejscowości

Wojcieszyce są dużą wsią, liczącą prawie tysiąc mieszkańców. Pod względem przyrodniczym są położone na terenie makroregionu Pojezierze Pomorskie, w mezoregionie określanym jako Równina Gorzowska. Jest to teren o charakterze wyżynnym, ukształtowany pod wpływem procesów glacjalnych najmłodszego bałtyckiego zlodowacenia, porośnięty gęstymi lasami, wśród których występują liczne jeziora.

Wieś leży na zachodzie Polski (ok. 50 km od granicy z Niemcami), na północnym krańcu województwa lubuskiego. Administracyjnie przynależy do gminy Kłodawa w powiecie gorzowskim. Znajdują się kilka kilometrów na północny wschód od Gorzowa Wlkp., od którego dzielą ją rozległe pola, które ciągną się również na wschód (aż do wsi Różanki) oraz na zachód (w kierunku wsi Kłodawa będącej stolicą gminy). Grunty te należą do najlepszych użytków rolnych w regionie (III i IV klasa bonitacyjna).

W ostatnich latach wytyczono znaczną liczbę działek mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych wzdłuż drogi krajowej nr 22 (Gorzów Wlkp. - Strzelce Kraj.) oraz drogi powiatowej nr ....., należy zatem przewidywać, że w ciągu najbliższej dekady powstanie ciągła (lub prawie ciągła) zabudowa pomiędzy centrum wsi a granicą miasta Gorzowa Wlkp.

Od zachodu wieś ogranicza rzeczka Srebrna, wypływająca z jeziora Ostrowite i wpadająca do Kłodawki, która jest prawym dopływem Warty. Północną granicę wsi do niedawna wyznaczało jezioro polodowcowe, zwane Wojcieszyckim (głębokość 8 metrów, powierzchnia 10,5 ha, 570 m długości i 210 szerokości), jednak zabudowa mieszkaniowa już zaczęła wykraczać poza ten limes. Niespełna kilometr dalej zaczyna się Puszcza Gorzowska, w której dominują drzewostany bukowe, sosnowe, dębowe i mieszane, a w bogatych i różnorodnych siedliskach występuje bogata fauna i flora.

Wojcieszyce leżą na obszarze o stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu środowiska. To, które było powodowane przez źródła energetyczne, stale się zmniejsza wraz ze stopniowym odchodzeniem od spalania węgla kamiennego na rzecz paliw gazowych i ciekłych. Już w latach 70 ubiegłego wieku powstała oczyszczalnia ścieków i część wsi (teren tzw. bloków oraz bazy SHR) została skanalizowana. W pierwszych latach XXI wieku został wybudowany kolektor odprowadzający ścieki do zbiorczej oczyszczalni w Łupowie, dzięki czemu można było zlikwidować lokalną i skanalizować kolejny fragment wsi. Jednakże znaczna jej część nadal jest pozbawiona kanalizacji, co stanowi uciążliwość dla aktualnych mieszkańców i obniża zainteresowanie nabywaniem działek budowlanych.

Z miastem wojewódzkim Gorzowem Wlkp. oraz sąsiednimi wsiami - Kłodawą i Różankami - Wojcieszyce są skomunikowane liniami podmiejskimi PKS.

Na terenie wsi odkryto liczne ślady bytowania człowieka z epoki prehistorycznej i starożytności, zaś ciągłość osiedleńcza datuje się od wczesnego średniowiecza. Pierwsze znane zapiski o Wojcieszycach (Wormesvelde) pochodzą z 1337, jednak już na przełomie XIII i XIV wieku powstał tu kamienny kościół, a więc już wtedy musiała to być osada znaczna. Zachował się korpus pierwotnego kościoła, do którego w późniejszym okresie została dobudowana apsyda ołtarzowa romański zachowująca romańską stylistykę, a z drugiej strony wieża o konstrukcji szachulcowej, nakryta barokowym hełmem.

Przez większość historii Wojcieszyce były wsią folwarczną. Do dzisiaj istnieją zabudowania gospodarcze, pochodzące z XIX wieku, a także pałacyk dzierżawcy. Po II Wojnie Światowej folwark został przejęty przez Państwowe Nieruchomości Ziemskie, zaczęło działać Państwowe Gospodarstwo Rolne, które później zostało przekształcone w Stację Hodowli Roślin, prowadząca hodowlę zachowawczą oraz twórczą roślin uprawnych.

Stacja Hodowli Roślin wywarła decydujący wpływ na rozwój wsi w II połowie XX wieku. Nie tylko dawała zatrudnienie znacznej liczbie mieszkańców, ale także budowała im mieszkania i organizowała aktywność społeczną. W latach 70 uległy likwidacji tzw. czworaki, a na ich miejscu wybudowano z wielkiej płyty trzy czteropiętrowe bloki mieszkalne. Dalsze cztery powstały w latach 80, co dało łącznie około 300 mieszkań o ówczesnym standardzie miejskim. Pod koniec lat 70 została wybudowana duża farma krów mlecznych. Część produkcyjna Stacji przynosiła znaczne zyski, które pozwalały na wypłacanie pracownikom przyzwoitych pensji oraz inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa oraz miejscowości - powstała stołówka zakładowa, stadion piłkarski oraz tzw. dom socjalny, w którym obecnie mieści się Gminny Ośrodek Kultury, przedszkole.

Wskutek zmian politycznych oraz społeczno-ekonomicznych zachodzących w Polsce po roku 1989 nastąpiło zdecydowane pogorszenie zewnętrznych warunków działania SHR. Zostało drastycznie okrojone finansowanie postępu biologicznego w rolnictwie, co uderzyło w dział naukowo-badawczy. Przedsiębiorstwo znalazło się w tzw. pułapce kredytowej, podobnie jak inne PGR, do likwidacji których zmierzała polityka państwa. Próbą wyjścia z tej sytuacji była restrukturyzacja gospodarstwa. Oznaczała nie tylko ubytek znacznej części majątku (ziemie i obiekty w Różankach oraz Kłodawie) ale i redukcje zatrudnienia. Spośród zatrudnionych wówczas 154 pracowników (w okresie największego rozkwitu działalności było ich 234) wymówienie otrzymało 67. SHR wyzbyła się obiektów nieprodukcyjnych: mieszkania, kotłownię i inne urządzenia komunalne przekazano Spółdzielni Mieszkaniowej "Trzynastka", przedszkole, dom socjalny (w którym już od kilku lat funkcjonował GOK) boisko i pawilon sportowy - Urzędowi Gminyk, zaś stołówkę sprzedano.

W 1993 roku zakład od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przejęła w dzierżawę na 10 lat spółka z o.o. pod nazwą "SHR Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe". Założyło ją 24 udziałowców - osób fizycznych, byłych pracowników Stacji. Do 1998 firma osiągała zyski uprawy ziemi oraz hodowli bydła mlecznego i jałówek. Jednak mimo wzrostu wydajności upraw i większej produkcji mleka, w 1999 po raz pierwszy odnotowano straty.

W listopadzie 2002 skończyła się 10-letnia umowa dzierżawy. Ziemie i budynki wróciły do AWRSP, która wystawiła je na przetarg, w wyniku którego nowym dzierżawcą został Maciej Mularski, właściciel Zakładu Ogrodniczego "Różanki", oddalonego kilka kilometrów od Wojcieszyc.
Zredukował on działalność do produkcji roślinnej, na części pól założył plantację wierzby uprawianej do celów opałowych, co dało możliwość drastycznej redukcji zatrudnienia. W obiektach po SHR nie prowadzi się już produkcji zwierzęcej, w większości stoją one puste i niewykorzystane, co prowadzi do przyspieszonego fizycznego niszczenia.

Upadek SHR oznaczał degradację ekonomiczną i społeczną miejscowości. Na redukcję zatrudnienia, związaną z restrukturyzacją, a później jego utratę wskutek likwidacji Stacji, nałożyły się skutki zwolnień grupowych oraz upadku szeregu przedsiębiorstw w pobliskim Gorzowie, w których znajdowała pracę spora liczba wojcieszyczan. Bezrobocie dotknęło (i nadal dotyka) wiele rodzin, oznacza obniżenie ich stopy życiowej. Zjawisko to w szeregu przypadków ma charakter trwały, ponieważ zapotrzebowanie na pracowników posiadających zawody związane z rolnictwem jest nikłe, a wobec bezrobocia, które okresami w powiecie i województwie wynosiło nawet 25% - było bardzo trudno o jakąkolwiek pracę.
W miarę poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej wzrosły szanse na zatrudnienie w mieście. Przystąpienie do UE ułatwiło emigrację zarobkową, z czego skorzystała spora grupa mieszkańców, zwłaszcza młodszych wiekiem. Pracują w wielu krajach - Holandii, Hiszpanii, w Niemczech, na Cyprze, dość często w gospodarstwach rolnych lub ogrodniczych i najczęściej nadal utrzymują więzi z rodzinna wsią.
Mieszkańcy Wojcieszyc to nie tylko byli pracownicy SHR. Spora ich część utrzymuje się z pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych, a także w instytucjach i urzędach na terenie pobliskiego miasta Gorzowa. W samej wsi istnieje kilka małych przedsiębiorstw transportowych, usługowych czy handlowych.

Niestety, wskutek systematycznie malejącego przyrostu naturalnego oraz racjonalizowania sieci placówek oświatowych w gminie, w Wojcieszycach została zlikwidowana szkoła podstawowa, a uczniowie są dowożeni do szkoły w odległych o kilka kilometrów Różankach. Fakt ten oznaczał ubytek jednej z instytucji kulturotwórczych oraz skurczenia się grupy wiejskiej inteligencji.

Można wskazać co najmniej kilka przykładów działań społecznych na większa skalę, które przyniosły trwałe rezultaty. W latach 60 w czynie społecznym została wybudowana szkoła (obecnie w tym budynku mieści się świetlica), na przełomie lat 70 i 80 powstał stadion piłkarski z pawilonem mieszczącym m.in. szatnie. Wybitne osiągnięcie, jak na miejscowość tej rangi i wielkości, stanowił awans i utrzymywanie się przez kilka sezonów w latach 80 drużyny piłkarskiej w III lidze państwowej i doprowadzenie jej do 1/8 finału Pucharu Polski, ale także zapewnienie dalszego funkcjonowania klubu w zasadniczo zmienionych realiach ekonomicznych.

Wojcieszycka społeczność nadal stanowi pod względem socjologicznym interesujący konglomerat. Charakteryzuje ją bardzo duża otwartość, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i na zewnątrz. Nie ma tutaj istotnych napięć i konfliktów, przeciwnie - są dobre doświadczenia współpracy ludzi należących do różnych środowisk. Należy też odnotować wysoki stopień tolerancji w kwestiach obyczajowych, religijnych czy politycznych. Istnieje więc duża szansa na zmobilizowanie znacznej części mieszkańców wsi, jeśli postawi się przed nimi ambitne wyzwania i wskaże realne sposoby rewitalizacji wsi.

Równocześnie należy jednak zauważyć negatywne zjawiska psychospołeczne, wyrażające się m.in. w narastaniu frustracji oraz poczucia, że społeczność Wojcieszyc jest gorzej traktowana przez władze gminy niż inne wsie przy planowaniu i podziale inwestycji. Jedna z przyczyn tego zjawiska jest prawdopodobnie fakt, że Wojcieszyce niezbyt dobrze wpisują się w strategie rozwoju gminy, polegającą na przekształcaniu znacznej części jej obszaru w „sypialnię” miasta Gorzowa.

Powstanie niniejszego planu oraz jego treść stanowi próbę reakcji na zjawiska i nastroje oraz poszukiwania środków zaradczych. Wykonanie zamierzeń zawartych w planie doprowadzi do istotnej poprawy warunków bytu, a przez to społecznego samopoczucia mieszkańców wsi oraz zmiany na korzyść jej postrzegania przez otoczenie. Będzie ono również wsparcie dla poszukiwania dla Wojcieszyc nowego modelu rozwoju, który może polegać m.in. na przekształceniu uzbrojonych, a niewykorzystywanych terenów b. SHR w obszary przemysłowe.

2.Inwentaryzacja zasobów

 

2.Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

 

 

    Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu Opis zasobu, którym wieś dysponuje małe duże wyróż nia jące wieś
Środowisko przyrodnicze
walory krajobrazu Wieś leży na skraju obszaru chronionego krajobrazu, w bezpośrednim sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego o charakterze puszczańskim - Puszczy Barlineckiej (zwanej też Gorzowską).   x  
walory szaty roślinnej drzewostany bukowe, sosnowe, dębowe i mieszane o bogatych i różnorodnych siedliskach   x  
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Bezpośrednie sąsiedztwo barlinecko-gorzowskiego parku krajobrazowego   x  
wody powierzchniowe Rzeczka Srebrna, jezioro   x  
dostępność komunikacyjna Drogi powiatowe Wojcieszyce - Gorzów oraz Kłodawa - Różanki   x  
         
Środowisko kulturowe
walory architektury wiejskiej Częściowo zachowany historyczny układ folwarczny, zniekształcony jednak przez XX-wieczną zabudowę   x  
walory ukształtowania przestrzeni publicznej Kilka obszernych, urządzonych terenów publicznych (stadion, plac przy b. szkole, park w miejscu cmentarza. Tereny zielone wokół kościoła wymajają uładzenia.     x
biblioteka Punkt biblioteczny gminnej biblioteki publicznej   x  
zespoły artystyczne Taneczno-wokalny zespół młodzieżowy   x  
placówki oświatowo-wychowawcze Działające przedszkole, brak szkoły.     x
zabytkowy kościół Rzymskokatolicki, filialny. Korpus i apsyda w stylu romańskim, barokowa wieża     x
zabytkowe zabudowania pofolwarczne Dawny pałacyk dzierżawcy z pocz. XIXw. oraz zabudowania gospodarcze      
         
Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową Kilkadziesiąt wolnych działek na terenie wsi oraz przy drogach do Gorzowa   x  
zakłady produkcyjne i usługowe Ok. 20 drobnych przedsiębiorstw, głównie usługowych i handlowych   x  
stadion piłkarski 2 boiska, główna płyta posiada instalację nawodniającą. Prawie całkowicie zniszczone ogrodzenie (zadanie 2).     x
siłownia Urządzona w pawilonie sportowym na terenie stadionu służy kilkunastoosobowej grup[ie młodzieży uprawiającej kulturystykę.   x  
strzelnica sportowo - myśliwska Obiekt prywatny, znajdujący się ok. 1 km od wsi. Jest on dość licznie odwiedzany, co stanowi przesłankę dla wydłużenie w kierunku północnym ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strzeleckiej (zadanie 7) x    
place i miejsca publicznych spotkań Na placu przylegającym do terenu dawnej szkoły kilka razy w ciągu roku odbywają się imprezy plenerowe, organizowane przez Radę Sołecką oraz GOK. Wymaga lepszego urządzenia (zadanie 4).     x
świetlica wiejska Mieści się w budynku dawnej szkoły, wybudowanym w latach 60 XX w. Aktualnie wyłączona z eksploatacji z uwagi na cieknący dach oraz zdemontowaną podłogę. (zadanie 1)     x
plaża i kąpielisko Miejsce nad jeziorem Wojcieszyckim tradycyjnie służące mieszkańcom do kąpieli i plażowania, pozostające w stanie "dzikim" (zadanie 3)     x
park Teren poniemieckiego cmentarza został uporządkowany (łącznie z urządzeniem lapidarium) i służy obecnie w ograniczonym zakresie (ze względu na położenie na uboczu)jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców. x    
tereny zielone w centrum wsi Na kilkusetmetrowym odcinku od przystanku autobusowego do bramy d. SHR rozciąga się mocno zaniedbany teren, na którym stosunkowo niewielkim nakładem kosztów można urządzić park (zadnie 8). Przed kościołem należy wybudować parking (zadanie 5), a wzdłuż parku, częściowo przy ul. Wspólnej ścieżkę rowerową (zadanie 7)     x
okolice GOK, przychodni, stadionu i świetlicy Na tym terenie znajduje się spory plac służący jako parking dla osób korzystających z tych instytucji, który wymaga utwardzenia (zadanie 6)   x  
         
Przemysł, usługi, rolnictwo
firmy produkcyjne i zakłady usługowe Nieco ponad 20 drobnych przedsiębiorstw, głownie usługowych, transportowych i handlowych tworzy kilkadziesiąt miejsc pracy.   x  
hodowla zwierząt i uprawy polowe Grunty i obiekty dawnej SHR są własnością ANR. Dzierżawca wykorzystuje je wyłącznie do celów produkcji roślinnej i nie zatrudnia mieszkańców wsi. Poza tym kilka małych gospodarstw indywidualnych. x    
gospodarstwa ogrodnicze Uprawy pod folią na niewielką skalę x    
odpady poprodukcyjne do wykorzystania brak      
placówki handlowe 3 niewielkie sklepy spożywczo-przemysłowe   x  
przemysł turystyczny We wsi istnieje jedno spore gospodarstwo agroturystyczne.   x  
         
Instytucje
szkoła podstawowa, gimnazjum Szkoła podstawowa została zlikwidowana kilka lat temu ze względów ekonomicznych. Uczniowie są dowożeni specjalnymi autobusami do Różanek.   x  
przedszkole     x  
placówka opieki społecznej Brak, jednak pracownice GOPS pełnią w Wojcieszycach okresowe dyżury.   x  
Gminny Ośrodek Kultury Placówka bardzo ważna dla wsi, stanowi jeden z głównych ośrodków życia społecznego.     x
ośrodek zdrowia Punkt lekarski, czynny przez 2 dni w tygodniu. Przyjmują lekarz rodzinny oraz pediatra.     x
         
Ludzie, organizacje społeczne
Klub Seniora Aktywny, co tydzień odbywają się spotkania z udziałem kilkunastu członków.   x  
koło Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW „Bizon” posiada aktualnie 26 członków   x  
klub sportowy Dwusekcyjny (piłka nożna i kulturystyka) klub sportowy „SHR Wojcieszyce”.     x
ochotnicza straż pożarna Aktualnie brak (OSP, która długo istniała w Wojcieszycach, została zlikwidowana na początku lat 90. Były próby jej restytuowania, jednak z uwagi na znaczne koszty gmina nie udzieliła pomocy)      
koło gospodyń wiejskich brak      
Rada Kościelna Aktywna   x  
         
Sąsiedzi i przyjezdni
sąsiedztwo znacznego ośrodka miejskiego Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego, będącego znaczącym ośrodkiem przemysłowym, oświatowym i kulturalnym, jest bardzo korzystne z punktu widzenie mieszkańców wsi.     x
skrzyżowanie szlaków turystycznych We wsi brak atrakcji zdolnych same z siebie przyciągnąć turystów, jednak położenie przy kilku pieszych i rowerowych szlakach turystycznych tworzy przesłanki dla opłacalności rozwijania usług turystycznych typu mała gastronomia.   x  
ruch tranzytowy Droga powiatowa Małyszyn – Santocko – Kłodawa – Wojcieszyce – Różanki de facto spełnia funkcje północnej obwodnicy Gorzowa, choć nie jest do tego celu dostosowana. x    
pracownicy sezonowi Od pewnego czasu we wsi praktycznie stale zamieszkuje grupa sezonowych pracowników z Ukrainy x    
         

3.Ocena mocnych i słabych stron

 

3.Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

 

 

Mocne strony Słabe strony
 • Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego i jednocześnie rozległego kompleksu leśnego.
 • Istnienie na terenie wsi instytucji i organizacji świadczących ważne usługi społeczne (GOK, przedszkole, przychodnia, klub sportowy).
 • Tradycje i dobre doświadczenia w planowaniu i przeprowadzaniu działań siłami społecznymi.
 • istnienie na terenie miejscowości i w jej sąsiedztwie dużych obszarów nadających się do wykorzystania dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz pod zabudowę mieszkaniową.
 • Stosunkowo niewielkie zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
 • Niedostatek miejsc pracy na terenie miejscowości.
 • Utrzymywanie się syndromu „wsi popegeerowskiej”. Istotna część mieszkańców doznaje degradacji ekonomicznej, strukturalnego bezrobocia i wykluczenia społecznego.
 • Zły stan dróg publicznych, zarówno prowadzących do innych miejscowości (powiatowych), jak i wewnętrznych (gminnych).
 • Niezadowalający stan komunikacji publicznej.
Szanse Zagrożenia
 • Możliwość uczestniczenia w kompleksowych działaniach, prowadzonych m.in. przez Związek Celowy Gmin MG-6, mających na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej.
 • Możliwość pozyskania inwestorów i lokalizacji na terenie miejscowości małych i średnich zakładów przemysłowych i usługowych.
 • Niebezpieczeństwo zredukowania funkcji wsi do roli jednej z „sypialni Gorzowa”. Pogłębianie degradacji społeczno - ekonomicznej miejscowości.
 • Dalsze degradowanie techniczne terenów i obiektów służących niegdyś produkcji rolnej.
 • Utrzymywanie się wśród znacznej części mieszkańców poczucia, że miejscowość jest źle traktowana przez władze gminy przy podziale środków na inwestycje i remonty.

4.Opis planowanych zadań inwestycyjnych

1.Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

a) Wizja i priorytety rozwoju na lata 2011 – 2020:

Wojcieszyce staną się miejscem dobrym do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wypoczynku i rekreacji,

Priorytety i założenia przyjęte w planie odnowy miejscowości:

 1. podniesienie atrakcyjności wsi w oczach jej mieszkańców poprzez rozbudowę, modernizację lub odtworzenie elementów infrastruktury społecznej,
 2. drobne inwestycje mające na celu rozbudowę i poprawę stanu infrastruktury komunalnej,
 3. poprawa warunków dla organizacji życia społecznego wsi,
 4. poprawa stanu estetycznego wsi,
 5. wyzwalanie inicjatyw społecznych, aktywizowanie mieszkańców i włączanie ich w prace na rzecz miejscowości i społeczności lokalnej,
 6. podniesienie atrakcyjności wsi jako przystanku na turystycznych i rekreacyjnych szlakach rowerowych, prowadzących wokół Gorzowa,

Przyjęto założenie, że większe inwestycje, służące rozbudowie i poprawie stanu infrastruktury komunalnej wsi, w tym zwłaszcza dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz remonty dróg powiatowych i układanie twardej nawierzchni na drogach gminnych będą finansowane z Funduszu Spójności UE, FOGR i budżetów Gminy Kłodawa oraz Powiatu Gorzowskiego.

b) zadania, które mogą zostać zrealizowane w ramach planu odnowy miejscowości

lp Opis zadania Termin reali zacji Szacunkowy koszt zł Uwagi
1 Dokończenie remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie 2011 180.000 wymiana ogrzewania i podłogi, remont dachu
2 Ogrodzenie stadionu sportowego 2011 30.000  
3 Urządzenie plaży i kąpieliska nad jeziorem 2011 25.000  
4 Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej wykorzystywanego na imprezy okolicznościowe, w tym wybudowanie stałej, zadaszonej estrady oraz utwardzenie części powierzchni polbrukiem (zamiast rozkładanej podłogi) 2012 45.000 Przewiduje się również ustawienie ławek
5 Budowa parkingu z oświetleniem przy kościele 2012   30.000
6 Utwardzenie nawierzchni parkingu w okolicach stadionu i GOK 2012 50.000  
7 Dokończenie budowy ciągów pieszo - rowerowych przy ulicach Strzeleckiej i Wspólnej 2013 do 2014 ?  
8 Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych - urządzenie małego parku na placu w centrum wsi (w okolicach przystanku PKS) oraz pomiędzy bramą wjazdową do b. Bazy SHR a kościołem 2012 do 2014 ? Zamówienie projektu, wytyczenie alejek, rekultywacja gruntu i wysianie trawy, nasadzenie krzewów i drzew, ustawienie ławek
9 Promocja wsi, informacja turystyczna, kultywowanie tradycji 2012 do 2013 25.000 Urządzenie ekspozycji typu „izba pamięci” w wyremontowanym budynku świetlicy, wykonanie tablic informacyjnych, odnowienie oznakowania szlaków turystycznych
10        

c) zadania, które w czasie objętym planem powinny zostać zrealizowane w ramach innych programów i przedsięwzięć

 • przystosowanie terenów dawnej farmy oraz bazy SHR do celów produkcji przemysłowej oraz usług,
 • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aktualnej zabudowy wsi,
 • budowa infrastruktury komunalnej na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 • remonty dróg gminnych (ul. Polna, Krótka i Jeziorna) oraz powiatowych (ul. Wspólna oraz Parkowa),
 • rozbudowa oświetlenia ulic,
 • remont tzw. pałacyku na terenie d. bazy SHR
 • remont i utwardzenie drogi gruntowej, stanowiącej przedłużenie ul. Polnej i prowadzącej do osiedla Górczyn w Gorzowie;
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi.
wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework