Walne zebranie WXXI

Zgodnie ze Statutem stowarzyszenia Wojcieszyce XXI co najmniej raz w roku zwoływane jest walne zebranie członków, a co trzy lata przeprowadza się wybory władz. W środę 14 maja 2014 odbyło się zebranie sprawozdawcze, w trakcie którego omówiono rezultaty działalności stowarzyszenia i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Tekst sprawozdania, które zaprezentowała prezes Anna Sinkowska, zamieszczamy poniżej. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Joanna Dreger. Dyskutanci zwracali uwagę zarówno na autentyczne osiągnięcia organizacji, jak i na rodzące się problemy oraz trudności. W celu umożliwienia głębszej refleksji i poszukiwań pomysłów na przyszłość, zgodnie postanowiono, że wybór nowych władz zostanie przeprowadzony na kolejnym zebraniu, które powinno odbyć się w ciągu najbliższego miesiąca.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wojcieszyce XXI za lata 2011-2013

Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI z siedzibą w Wojcieszycach ul. Wspólna 66 zostało oficjalnie zarejestrowane wpisem do KRS-u z dnia 03.08.2011 pod nr 0000392947. Otrzymaliśmy nr REGON- 080847895 oraz NIP 5993156453.
Publiczny debiut nastąpił we wrześniu 2011 roku podczas Święta Pieczonego Ziemniaka, które stało się już imprezą cykliczną (powtórzone w roku 2012 i 2013). Jeszcze w tym samym roku, w grudniu, zorganizowane zostało dla dzieci i młodzieży spotkanie z dzielnicowym na temat zagrożeń związanych z odpalaniem petard i fajerwerków.
Rok 2012 obfitował ciekawymi inicjatywami członków Stowarzyszenia. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Wieczór kolęd”, który został również zorganizowany w następnym roku. W styczniu Panie Krystyna Biercewicz oraz Emilia Tyrakowska przygotowały grupę składającą się z dzieci i młodzieży Wojcieszyc do udziału w gminnym przeglądzie zespołów kolędniczych i zapustnych. Stowarzyszenie przekazało na rzecz świetlicy zestawy gier, puzzle, układanki oraz książeczki.
Zorganizowaliśmy spotkanie z prezesem Uniwersytetu Trzeciego wieku panem Edwardem Korbanem oraz występ chóru tegoż Uniwersytetu - „Uniwerek”. Ciekawą formą spędzenia wolnego czasu było zaproponowane przez Stowarzyszenie „spotkanie z muzyką”. Temat „Msza jako gatunek muzyczny” opracował i przedstawił Andrzej Korona.
Nawiązując współpracę z Harcerskim Klubem Ratownictwa zorganizowaliśmy cykl szkoleń na temat „Pierwsza pomoc medyczna – podstawy teoretyczne i praktyka”. Szkolenie prowadził ratownik medyczny Łukasz Fabich. Dzięki Darkowi i Asi Dreger mogliśmy przekazać dzieciom korzystającym ze świetlicy wojcieszyckiej pięć zestawów komputerowych. Od maja 2012 mieszkańcy wsi mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie Andrzeja Korony, którego projekt wygrał w ogólnopolskim konkursie na jedną z pięćdziesięciu Pracowni Orange. Dzięki Pracowni mogliśmy przeprowadzić szkolenie dla chętnych mieszkańców z zasad obsługi komputerów.
Od stycznia 2013 przez okres zimowo-wiosenny zorganizowaliśmy głównie dla pań (bywali też i młodzi panowie) bezpłatną Zumbę. W ramach programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymaliśmy z Gminy dotację w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na propagowanie Nordic Walking. Wsparcia udzieliła również Fundacja Orange, która wydelegowała swoich wolontariuszy, pp. Beatę i Marka Drapikowskich w celu przeprowadzenia szkolenia z zasad tego coraz powszechniejszego sposobu spędzania wolnego czasu. Z tej okazji otrzymaliśmy w prezencie z Fundacji dziesięć par kijków do Nordic Walking.
W roku 2013 przekazaliśmy sołectwu uzyskane z Fundacji urządzenie wielofunkcyjne, z którego mogą korzystać mieszkańcy Wojcieszyc.
Najnowsza nasza inicjatywa to darmowa nauka języka angielskiego dla grupy dzieci wojcieszyckich w wieku przedszkolnym. Edukacji tej podjęła się pani Grażyna Radzka. Środki na zakup pomocy dydaktycznych uzyskaliśmy od sponsora.

  • 0101
  • 0202
  • 0303

Simple Image Gallery Extended

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework