Wnioski Rady Sołeckiej

26 czerwca 2013 Rada Sołecka zapoznała się z informacją o przebiegu ostatnich sesji Rady Gminy oraz przyjęła trzy ważne dokumenty:

 1. wnioski w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie wsi,
 2. stanowisko w sprawie utrzymania działalności świetlicy dziecięcej podczas wakacji,
 3. regulamin konkursu na projekt symboli wsi.

 

Wnioski Rady Sołeckiej w Wojcieszycach
w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie wsi

Zwracamy się do Wójta Gminy o niezwłoczne podjęcie stanowczych i skutecznych działań w celu wyegzekwowania od właścicieli lub zarządców nieruchomości utrzymywania czystości i porządku na obszarach mających szczególne znaczenie dla estetyki wsi Wojcieszyce oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego mieszkańców

Należą do nich w szczególności:

 1. obszary zielone wchodzące w skład pasa drogowego wzdłuż ulicy Wspólnej, a zwłaszcza znajdujące się pomiędzy ulicą a płotem b. bazy SHR, wokół przystanku autobusowego, przy dawnej stołówce SHR oraz dawnym sklepem GS (ostatnio piekarni) - konieczne jest systematyczne koszenie (właścicielem terenu jest Powiat Gorzowski),
 2. pas drogowy wzdłuż ul. Parkowej na południe od zabudowań wsi – konieczne usuniecie zalegającego od kilku miesięcy zwału śmieci (właścicielem terenu jest Powiat Gorzowski),
 3. zadrzewiony obszar w miejscu dawnego ujęcia wody przy ul. Parkowej – konieczne jest usunięcie nagromadzonych przez lata śmieci i ustawienie znaków zakazu wjazdu na drogi gruntowe prowadzące do lasku (właścicielem terenu jest Agencja Nieruchomości Rolnych),
 4. obszar dawnej żwirowni po lewej stronie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Polnej w kierunku Gorzowa - konieczne jest usunięcie nagromadzonych przez lata śmieci (właścicielem terenu jest Agencja Nieruchomości Rolnych),
 5. obszar dawnej kotłowni zbiorczej przy ul. Osiedlowej - konieczne jest usunięcie nagromadzonych przez lata śmieci (właścicielem terenu jest osoba prywatna),
 6. teren tzw. plebani przy ul. Kasztanowej - konieczne jest usunięcie nagromadzonych śmieci (właścicielem działki jest Agencja Nieruchomości Rolnych),
 7. teren pomiędzy ulicą Strzelecką a brzegiem jeziora – konieczne jest dokończenie sprzątania, wycięcie dziko rosnących krzewów i systematyczne koszenie (właścicielem terenu jest Gmina Kłodawa),
 8. teren dawnego cmentarza przy ul. Parkowej - konieczne jest wycięcie dziko rosnących krzewów i systematyczne koszenie (właścicielem jest Gmina Kłodawa),

 

Stanowisko Rady Sołeckiej w Wojcieszycach
w sprawie potrzeby utrzymania utrzymania nieprzerwanej działalności świetlicy dziecięcej

 1. Świetlica dziecięca w Wojcieszycach jest placówką niezmiernie ważną i potrzebną, o czym zaświadcza wysoka frekwencja na zajęciach, angażowanie się rodziców w codzienną pomoc w prowadzeniu zajęć, a także wsparcie Stowarzyszenia Wojcieszyce XXI i Rady Sołeckiej w jej doposażaniu.
 2. Doświadczenia z lat poprzednich wykazały, że świetlica powinna działać nie tylko podczas roku szkolnego, ale i wakacji letnich oraz ferii zimowych. Dlatego w roku 2011 ze szczupłych zasobów Rady Sołeckiej wygospodarowaliśmy środki na utrzymanie działalności świetlicy w lipcu i sierpniu, a w 2012 na nasz wniosek wzięła to na swoje barki gmina.
 3. Z wielkim rozczarowaniem przyjęliśmy informację, że w roku bieżącym działalność świetlicy zostanie ponownie zawieszona w okresie wakacyjnym. Ta decyzja godzi w dobro licznej grupy dzieci, która zostaje na dłuższy czas pozbawiona opieki, a także dożywiania.
 4. Żadnym wytłumaczeniem tej decyzji nie może być brak środków finansowych, jako że gmina bez potrzeby wydaje ja na dopłaty do sztucznie wydłużonych linii autobusowych, zaś w ubiegłym roku nie zostały wykorzystane w całości środki pozostające w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Program akcji letniej przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury budzi uznanie, jednak w żadnym wypadku nie może być traktowany jako substytut dla codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej, która jest prowadzona przez świetlice.
 6. Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do p. Anny Mołodciak, Wójta Gminy Kłodawa o podjecie decyzji zapewniających nieprzerwane działanie świetlicy dziecięcej w Wojcieszycach podczas tegorocznych wakacji.
 7. Ponawiamy wniosek do Wójta Gminy o zlecenie wykonania szafy z drzwiami rolowanymi we wnęce znajdującej się w przedsionku świetlicy od strony boiska. Jest ona niezbędna do przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych, które znajdują się na wyposażeniu świetlicy i nie mieszczą w posiadanych szafach.

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework