Zebranie w sprawie autobusów

25 marca 2013 odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem były nowe zasady funkcjonowania komunikacji autobusowej. Uczestniczyło w nim 62 mieszkańców, co jak na wojcieszyckie zwyczaje jest liczbą znaczną.

Nowe zasady funkcjonowania komunikacji autobusowej przedstawiła wójt Anna Mołodciak oraz Andrzej Kwiatkowski, kierownik Referatu Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy Kłodawa. Została też odczytana uchwała Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2013 w tej sprawie.

Dyskutanci próbowali dociec, jak doszło do wydłużenia ponad potrzebę linii autobusowej i zawyżenia cen biletów do Wojcieszyc. Wójt początkowo próbowała zasłonić się radnymi, którzy rzekomo zdecydowali, iż autobusy PKS mają jeździć po tych samych trasach, co MZK, później zaczęła mówić, że korekta linii oraz cen biletów będzie możliwa dopiero po nowym roku, a na koniec, że zaraz po Wielkanocy zorganizuje wspólne zebranie konsultacyjne rad sołeckich Wojcieszyc, Różanek i Różanek Szklarni.

W bardzo zdecydowany sposób zabrała głos (i otrzymała gromkie brawa) sołtys Regina Korona. Stwierdziła, że mieszkańcy nigdy nie pogodzą się z dyskryminacją oraz że obecna sytuacja jest wynikiem zaniedbywania przez władze gminy dobrych praktyk demokracji. Zaprosiła również zebranych do wyrażania opinii o planowanych godzinach odjazdu autobusów na sołeckiej stronie internetowej.

Projekt uchwały zebrania został przedstawiony przez komisję, w skład której weszli przedstawiciele wojcieszyckich organizacji społecznych, a następnie jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Wojcieszyce z dnia 25 marca 2013 roku

§ 1

 1. Zebranie akceptuje i podtrzymuje w całości treść uchwały Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2013 w sprawie nowych zasad funkcjonowania komunikacji autobusowej.
 2. Zebranie zdecydowanie protestuje przeciw dyskryminowaniu mieszkańców Wojcieszyc, wyrażającemu się w takim ustaleniu trasy autobusów PKS, które doprowadziło do rażącego zawyżenia cen biletów jednorazowych i miesięcznych.
 3. Zebranie zwraca się do Wójta Gminy o spowodowanie zmian w rozkładzie jazdy autobusów, które:
 • zapobiegną marnotrawieniu czasu i pieniędzy obywateli oraz gminy wskutek sztucznego wydłużenia trasy autobusów,
 • doprowadzą do ustalenia cen biletów do i z Wojcieszyc na poziomie nie wyższym, niż w przypadku którejkolwiek z pozostałych miejscowości leżących na trasie linii autobusowej nr 1,
 • dostosują godziny przyjazdów i odjazdów autobusów do potrzeb mieszkańców Wojcieszyc.

§ 2

Zebranie wyraża sprzeciw wobec faktu, że władze gminy od dłuższego czasu nie podejmują dialogu społecznego, nie reagują na zgłaszane wnioski, nie konsultują projektów decyzji z mieszkańcami Wojcieszyc oraz ich demokratycznie wyłonionym przedstawicielstwem.

§ 3

 1. Zebranie oczekuje, że stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale zostanie poważnie przemyślane i potraktowane przez władze gminy i że zostaną wyciągnięte z niego odpowiednie wnioski.
 2. W razie braku należytej reakcji władz gminy na niniejsza uchwałę, Zebranie zobowiązuje Sołtysa oraz Radę Sołecką do:
 • zwrócenia się do organów nadzoru z wnioskiem o zbadanie, czy decyzja o sztucznym wydłużeniu trasy linii autobusowej nr 1 nie nosi znamion działania na szkodę gminy Kłodawa i jej mieszkańców,
 • przygotowania, rozpoczęcia i przeprowadzenia akcji protestacyjnej.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, Zostało zaprezentowane stanowisko Rad Sołeckich wsi Różanki i Wojcieszyce przyjęte na wspólnym posiedzeniu dnia 16 stycznia 2013, jednak z uwagi na obszerność i złożoność materii został zgłoszony wniosek, by dyskusję nad nim przeprowadzić na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu.

Trzeba mieć nadzieję, że władze gminy zechcą uważnie wczytać się w treść uchwały i że zrozumieją powagę sytuacji. Nieracjonalne zaplanowanie linii autobusowej, za co mają zapłacić mieszkańcy Wojcieszyc, to nie pierwszy, lecz któryś z kolejnych przykładów ich dyskryminowania.
W ubiegłym roku nie było żadnych inwestycji gminnych na terenie Wojcieszyc, zarówno tych zaplanowanych w budżecie (rozpoczęcie remontu przedszkola i dokończenie remontu świetlicy), jak i wnioskowanych przez sołectwo od szeregu lat (np. remontu dróg gminnych, ustawienia latarni ulicznych oraz urządzenia placu przy świetlicy wiejskiej).
Zupełnie zlekceważone zostały wnioski do projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa, zgłoszone wspólnie przez Rady Sołeckie Wojcieszyc oraz Różanek w listopadzie 2011 r. oraz styczniu 2013.
Takie praktyki musiały w końcu napotkać na zdecydowany sprzeciw i ten moment już nastąpił, albo jest bardzo bliski. Druga strona powinna pamiętać, że błędy może popełnić każda władza, ale tylko ta niedobra przy nich się upiera. Rozumną poznajemy po tym, że potrafi się opamiętać i zawrócić ze złej drogi.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909

Simple Image Gallery Extended

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework