Samorząd gminny

Gmina niezrównoważonego rozwoju

Od jakiegoś czasu trwają prace nad nową Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Kłodawa. Przedstawiciele gminy apelują do mieszkańców, żeby się do n ich włączyli. I mają rację, gdyż chodzi o naprawdę ważny dokument. A raczej - dokument, który powinien być i może być ważny, ale pod jednym warunkiem: że jest poważnie traktowany przez władze i obywateli.

Skoro tak, należy sprawdzić, jak do tej pory w naszej gminie jest przestrzegana zasada równomiernego rozwoju, która też jest zapisana w uchwalonej kilkanaście lat temu, ale nadal obowiązującej strategii rozwoju gminy.

Nie ulega wątpliwości, że do obowiązków władz samorządowych należy podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczowe, możliwie zobiektywizowane dane. Jeśli obejmą one dostatecznie długi wycinek czasu, na ich podstawie można ocenić, czy planowane inwestycje i podział środków rzeczywiście służą równomiernemu rozwojowi, rozumianemu jako poprawa i wyrównywaniu warunków życia mieszkańców wszystkich grup społecznych oraz miejscowości, czy też utrzymywaniu, a nawet pogłębieniu dysproporcji.

Niestety, ta zasada nie jest respektowana w naszej gminie. Nie są opracowywane wieloletnie plany inwestycyjne i nie analizuje się społeczno-ekonomicznych skutków podejmowanych działań. Nader często ważne i kosztowne decyzje są podejmowane bez głębszej refleksji.

Pod koniec roku 2011 w Urzędzie Gminy zostały sporządzone i przekazane radnym zestawienia wydatków na poszczególne sołectwa obejmujące lata 2007-2011. Przynajmniej część radnych uznała je za bardzo wartościowe, więc Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego zwróciła się do Pani Wójt z wnioskiem o kontynuowanie prac analitycznych oraz przedstawienie danych za rok 2012. Niestety, ów wniosek nie został zrealizowany, więc w marcu 2014 zwróciłem się o informacje w trybie interpelacji. Na odpowiedź czekałem prawie rok. Kiedy ją wreszcie otrzymałem, zestawiłem dane z obu opracowań w tabelach obejmujących okres od 2007 do 2014, który prawie dokładnie pokrywa się z dwiema kadencjami Wójta oraz Rady Gminy. Komplet tabel jest do pobrania w dziale Pliki, więc tutaj zamieszczam tylko niektóre:

Wydatki inwestycyjne Gminy w podziale na sołectwa, w zaokrągleniu do pełnych złotych, pogrupowane według kadencji

Lp. Sołectwo Nakłady na sołectwo w latach: Udział % sołectwa
w nakładach gminy w latach:
2007-2010 2011-2014 2007-2014 2007-2010 2011-2014 2007-2014
1 Chwalęcice 1.646.820 5.312.582 6.959.402 8,2 14,9 12,5
2 Kłodawa 6.201.086 13.189.554 19.390.640 30,8 37,1 34,8
3 Łośno 1.427.761 1.900.512 3.328.273 7,1 5,3 6.0
4 Mironice 355.176 525.976 881.152 1,8 1,5 1,6
5 Różanki 4.255.904 5.916.805 10.172.709 21,1 16,7 18,3
6 Różanki Szkl. 207.141 223.118 430.259 1,0 0,6 0,8
7 Rybakowo 557.676 890.126 1.447.802 2,8 2,5 2,6
8 Santocko 2.260.938 3.336.656 5.597.594 11,2 9,4 10,0
9 Santoczno 618.239 992.931 1.611.170 3,1 2,8 2,9
10 Wojcieszyce 1.734.664 2.868.611 4.603.275 8,6 8,1 8,3
11 Zdroisko 861.331 357.292 1.218.623 4,3 1,0 2,2
Razem 20.126.736 35.514.163 55.640.899     100,0

Ponieważ sołectwa różnią się m.in. zaludnieniem, należy sprawdzić, jakie nakłady gmina poniosła na każdego mieszkańca:

Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca sołectwa pogrupowane według kadencji

Lp. Sołectwo Nakłady w zł na 1 mieszkańca w latach: Nakłady na 1 mieszkańca
w stosunku do średniej
dla gminy
2007-2010 2011-2014 2007-2014 2007-2010 2011-2014 2007-2014
1 Chwalęcice 1.819,26 5.357,14 7.176,64 63,2 % 115,9 % 94,0 %
2 Kłodawa 2.828,18 5.176,33 8.004,51 96,8 % 112,0 % 104,8 %
3 Łośno 3.282,72 4.124,04 7.406,76 112,4 % 89,2 % 97,0 %
4 Mironice 3.035,24 4.594,04 7.629,28 103,5 % 99,4 % 99,9 %
5 Różanki 4.105,43 5.350,60 9.456,03 140,6 % 115,8 % 123,8 %
6 Różanki Szkl. 984,83 1.125,45 2.110,28 33,7 % 24,3 % 27,6 %
7 Rybakowo 2.361,12 3.390,81 5.751,93 80,5 % 73,4 % 75,3
8 Santocko 4.001,81 4.814,69 8.816,50 137,0 % 104,1 % 115,5 %
9 Santoczno 2.735,33 4.342,24 7.077,57 93,7 % 93,9 % 92,7 %
10 Wojcieszyce 1.857,72 3.015,93 4.873,65 63,6 % 65,2 % 63,8 %
11 Zdroisko 6.614,09 2.651,39 9.265,48 226,5 % 57,4 % 121,4 %
Razem 2.920,30 4.621,83 7.634,59 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Jak widzimy, na jednego mieszkańca sołectwa Różanki przypadło prawie 124% średnich wydatków na obywatela gminy, mieszkaniec Zdroiska "otrzymał" 121,4%, Santocka 115,5%. Wokół średniej oscylują nakłady dotyczące Kłodawy, Mironic, Łośna, Chwalęcic i Santoczna. Znacznie poniżej średniej znalazły się sołectwa Różanki Szklarnia - 27,6%, Wojcieszyce - 63,8% i Rybakowo - 75,3%.

Można powiedzieć, że to nie apteka i że nie da się zapewnić dokładnie takich samych nakładów na każdego obywatela gminy. Zgoda, zwłaszcza że w tym zestawieniu można wyróżnić dwa przypadki szczególne: małe Zdroisko, gdzie na wyniku zaciążyła jedna niezbyt kosztowna inwestycja - Izba Tradycji Kulturowych oraz jeszcze mniejsze Różanki Szklarnię, które nie są pełnowymiarową wsią, lecz raczej osiedlem przyzakładowym. Ale jak wytłumaczyć olbrzymią, bo prawie dwukrotną różnice w nakładach na mieszkańca Różanek i Wojcieszyc? O przypadku, czy (jak w Zdroisku) zaciemnianiu obrazu przez jedną inwestycję trudno mówić, bo są to podobne pod względem wielkości i charakteru miejscowości, a dane dotyczą dostatecznie długiego odcinka czasu.

Kolejny problem: czy i w jaki sposób różnice w nakładach na sołectwa przekładają się na ich rozwój mierzony przyrostem liczby mieszkańców?

Rozwój sołectw pod względem liczby mieszkańców oraz ich udział procentowy w zaludnieniu i podziale nakładów finansowych gminy

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców Przyrost liczby mieszkań- ców
2009-2014
Przeciętny udział w zaludnieniu gminy w latach 2009-2014 Udział w nakładach dla całej gminy w latach 2007-2014
2009 2011 2012 2013 2014
1 Chwalęcice 911 954 990 1.000 1.023 112 12,9 % 12,5 %
2 Kłodawa 2.151 2.396 2.514 2.604 2.723 572 32,8 % 34,8 %
3 Łośno 447 460 456 465 467 20 6,1 % 6.0 %
4 Mironice 118 113 112 114 119 1 1,5 % 1,6 %
5 Różanki 1.046 1.090 1.099 1.107 1.107 61 14,4 % 18,3 %
6 Różanki Szkl. 200 200 200 198 196 - 6 2,6 % 0,8 %
7 Rybakowo 236 244 250 255 268 32 3,3 % 2,6 %
8 Santocko 589 652 686 711 727 138 8,9 % 10,0 %
9 Santoczno 212 224 233 230 226 14 3,0 % 2,9 %
10 Wojcieszyce 944 937 946 937 956 12 12,5 % 8,3 %
11 Zdroisko 133 137 138 138 133 0 1,8 % 2,2 %
Razem 6.988 7.408 7.624 7.759 7.945 957 100,0 % 100,0 %

Wydaje się, że występuje dość wyraźna korelacja pomiędzy nakładami a wzrostem liczby mieszkańców poszczególnych wsi. Mówiąc inaczej - tam gdzie inwestujemy, mieszkańców przybywa, A skąpienie nakładów w dłuższym czasie prowadzi do zahamowania rozwoju miejscowości.

Najgorsze, że nikt nie kwapi się nad tymi problemami zastanawiać. Rada Gminy jest w swej większości intelektualnie bezpłodna, a wójt Anna Mołodciak stwierdza wręcz, że nie widzi problemu. Cóż, kiedyś to się nazywało arogancja władzy.

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework