Samorząd gminny

Interpelacja w sprawie autobusów

mini

Aktualizacja 29.12.2010

Dnia 10 stycznia 2011 (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali GOK odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy Kłodawa, p. Anną Mołodciak, w sprawie połączenia autobusowego Wojcieszyc z Gorzowem.

 

Wojcieszyce, 14 grudnia 2010r.


Andrzej Korona
Henryk Brzana
Radni Gminy Kłodawa

Szanowna Pani
Anna Mołodciak
Wójt Gminy Kłodawa


Interpelacja
w sprawie zmiany przewoźnika obsługującego linie autobusową Gorzów Wlkp. - Wojcieszyce

Jak Pani Wójt wiadomo, od dłuższego czasu mieszkańcy Wojcieszyc postulują zmianę przewoźnika obsługującego połączenie autobusowe wsi z miastem Gorzowem z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Jest to sprawa bardzo ważna, głównie z przyczyn ekonomicznych, bowiem bilety MZK są tańsze, niż PKS, grono uprawnionych do korzystania z ulg znacznie szersze, a ponadto dla dojazdu do pracy czy nauki nie trzeba wykupywać dwa, tylko jeden bilet miesięczny.

Latem bieżącego roku wydawało się, że sprawa rusza z miejsca. W lipcu doszło do roboczego spotkania Rady Sołeckiej Wojcieszyc oraz reprezentacji Sołectwa Różanki z przedstawicielami MZK, na którym zostały przedstawione możliwości obsługi linii Gorzów Wlkp. - Wojcieszyce – Różanki przez przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej.

Dnia 30 sierpnia odbyło się otwarte zebranie mieszkańców, na którym przedstawiciele MZK przedstawili zmodyfikowaną propozycję rozkładu jazdy. Zostało do niej zgłoszonych kilka uwag i wniosków, z których najistotniejszy dotyczył utworzenia odrębnej linii Gorzów – Wojcieszyce – Gorzów i wyłączenia w ten sposób naszej wsi z projektowanej linii MZK do Różanek oraz istniejącej do Różanek-Szklarni.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. przyjął wnioski zgłoszone przez mieszkańców Wojcieszyc i w piśmie z dnia 13 września skierowanym do Urzędu Gminy w Kłodawie zaproponował sposób ich realizacji poprzez utworzenie linii nr 305 Gorzów – Wojcieszyce – Gorzów lub nr 306 Gorzów – Wojcieszyce – Różanki - Gorzów. Propozycje te stały się przedmiotem kolejnego zebrania, które odbyło się dnia 1 października br. z udziałem licznej grupy mieszkańców Wojcieszyc.

We wszystkich w/w zebraniach uczestniczył kierownik Sekcji Planowania Przewozów MZK p. Leszek Stodolniak. Jego wypowiedzi wyraźnie wskazywały, że MZK jest mocno zainteresowany przejęciem komunikacji autobusowej z Gorzowa do Wojcieszyc oraz Różanek i w związku z tym zajmuje elastyczne stanowisko, przejawiające się gotowością do uwzględniania wniosków obywateli. Uczestniczący w zebraniach przedstawiciele Urzędu Gminy, czyli kierownik Referatu Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Funduszy Pomocowych p. Andrzej Kwiatkowski oraz Sekretarz Gminy p. Piotr Czapliński sprawiali wrażenie, że władze Gminy Kłodawa są tym razem zdecydowane wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej wsi. Z ich wypowiedzi wynikało, że w ciągu kilku dni zostanie uzyskana opinia Rady Sołeckiej Różanek, a następnie Urząd Gminy wypowie umowę PKS i zawrze ją z MZK tak, że od nowego roku nastąpi zmiana przewoźnika.
Również Pani Wójt podczas spotkania z członkami Klubu Seniora, które odbyło się na początku listopada br, zapowiedziała, że od Nowego Roku Wojcieszyce uzyskają połączenie z Gorzowem linią MZK.

Te deklaracje zostały przyjęte za dobrą monetę przez mieszkańców Wojcieszyc, którzy teraz z rosnącym zniecierpliwieniem oczekują ich wykonania. Brak jakichkolwiek informacji powoduje coraz większe zaniepokojenie społeczne. Docierają do nas nie tylko pytania, czy na miesiąc styczeń 2011 należy zakupić jeszcze bilety PKS, czy już MZK, ale również sygnały świadczące o narastających podejrzeniach, że aktywność Urzędu Gminy była pozorowana.

Wobec tego jedną z pierwszych naszych czynności po objęciu funkcji radnych była próba zorientowania się, jaki jest rzeczywiście stan sprawy. Niestety, z rozmów przeprowadzonych dnia 6 oraz 8 grudnia 2010 z kierownikiem Referatu Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Funduszy Pomocowych p. Andrzejem Kwiatkowskim wynika, że od 1 października 2010, czyli przez prawie dwa i pół miesiąca, nie nastąpił żaden postęp. Urząd Gminy nadal oczekuje na opinię Sołectwa Różanki, umowa z PKS nie została wypowiedziana, a z MZK podpisana. Jednym słowem - nie wiadomo czy i kiedy nastąpi zmiana.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Wójt o wyjaśnienie:

1. co jest przyczyną bezczynności Urzędu Gminy oraz kto za nią ponosi odpowiedzialność?

2. jakie kroki zamierza Pani Wójt podjąć w celu niezwłocznego sfinalizowania sprawy?

3. który z wariantów przedstawionych przez MZK (linia 305 czy 306) został przyjęty do realizacji i jaki ostatecznie będzie obowiązywał rozkład jazdy?

4. kiedy nastąpi fizyczna zmiana przewoźnika obsługującego linie autobusową Gorzów Wlkp. - Wojcieszyce?

Ze względu na społeczną wagę sprawy oraz potrzebę precyzyjnego poformowania naszych wyborców o aktualnym jej stanie, niniejszą interpelację przedkładamy na piśmie i takiej samej formy odpowiedzi oczekujemy.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Korona
Henryk Brzana


Dokument o powyższej treści został złożony dnia 14 grudnia 2010 w biurze Rady Gminy. Odpowiedź Pani Wójt otrzymaliśmy dnia 28.12.2010 i zgodnie z zapowiedzią publikujemy ją w całości.

miniKłodawa, 23.12.2010r.


Pan Andrzej Korona
Radny Gminy Kłodawa
ul.Sportowa 21
66-415 Wojcieszyce


Znak:RDK.5550/13/10 Dotyczy:interpelacji w sprawie zmiany przewoźnika obsługującego linie autobusowe Gorzów Wikp. - Wojcieszyce

Urząd Gminy Kłodawa informuje, że nadal trwają procedury związane z uzgodnieniami, opiniami dotyczącymi propozycji obsługi i przewozów pasażerskich miejscowości Wojcieszyce, Różanki przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wikp.

W dniu 20 listopada bieżącego roku MZK przekazał propozycje obsługi pasażerskiej miejscowości Różanki poprzez przedłużenie lini 124 (z Różanek Szklarnia do Różanek). Propozycje te zostały przekazane Radom Sołeckim w celu ich zaopiniowania. Do 14 grudnia br. odbyły się spotkania społeczności sołectw Różanki i Różanki Szklarnia w wyniku których pozytywnie przyjęto koncepcję obsługi pasażerów przez MZK w wyniku przedłużenia lini 124.

Jednakże mieszkańcy mieli wiele zastrzeżeń i uwag co do rozkładu jazdy i ich uwagi zostały przekazane do MZK celem zajęcia stanowiska.

Jednocześnie MZK przekazało informację co do propozycji funkcjonowania nowej lini 305 dotyczącej tego czy linia ta musiałaby funkcjonować z centrum Gorzowa (przystanek przy Łaźni) czy też wzorem lat ubiegłych od pętli tramwajowej przy ul.Walczaka.

Wobec powyższego zwróciliśmy się się do MZK o przedstawienie analizy finansowej w/w dwóch wariantów przebiegu lini 305 i po otrzymaniu takiej informacji przekażemy tę propozycję do zaopiniowania społeczności Wojcieszyc. Tak więc domniemywanie o bezczynności Urzędu Gminy jest niezasadne.

Uważamy, że do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o zmianie przewoźnika należy uzyskać wszystkie uzgodnienia z w/w sołectwami, tj. elementy przebiegu tras, rozkładów jazdy jak też analizy ekonomicznej. Czyli jaki będzie koszt takiej zmiany i w sytuacji kiedy gmina będzie musiała ponieść wyższe koszty niż w chwili obecnej. Jesteśmy przekonani, że na te wszystkie w/w kwestie i zapytania uzyskamy stosowne odpowiedzi w miesiącu styczniu w 2011 r.

Jest także inna ważna kwestia do rozwiązania a mianowicie -jeżeli zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu nowej lini 305 i przedłużeniu lini 124 to niezbędne będzie wykonanie nowej pętli (celem zawracania) w miejscowości Różanki a jej ewentualne wykonanie może nastąpić w miesiącach wiosennych. Inną kwestią jest to, że do 30 czerwca 2011 r. ważna jest umowa z dotychczasowym przewoźnikiem czyli PKS i jest to czas na ewentualne uzgodnienia dotyczące obsługi pasażerskiej na tzw. "dużej pętli" - (Rybakowo-Łośno), ponieważ MZK nie jest zainteresowana obsługą tego rejonu gminy.

Reasumując, przewidujemy, że zmiana przewoźnika w miejscowościach Wojcieszyce-Różanki może nastąpić w połowie roku 2011 r.

Z poważaniem


WÓJT GMINY
Anna Mołodciak

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework