Samorząd gminny

Interpelacja w sprawie konserwacji lamp

Po runięciu lampy stojącej na środku osiedla bloków w Wojcieszycach radny Henryk Brzana skierował dnia 14.o2.2011 do pani Wójt Anny Mołodciak interpelację dotyczącą braku konserwacji urządzeń oświetleniowych oraz wynikających z tego zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców.Oto jej treść:

Dnia 8 lutego 2011 doszło w Wojcieszycach do zdarzenia, które tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie zakończyło się tragedią. Znajdująca się na środku osiedla bloków lampa niespodziewanie przechyliła się i runęła na ziemię. Stało się to w środku dnia, przy dobrej pogodzie, toteż chwilę przed upadkiem w tym miejscu znajdowała się kilkuosobowa grupa dzieci.

Krótko po zdarzeniu przyjechała ekipa Enei s.a., która pocięła leżącą na ziemi lampę i wywiozła ją, a także posprzątała teren. Z oględzin fragmentu lampy, który pozostał w ziemi wynika, że przyczyną wypadku było głębokie skorodowanie metalowego trzonu lampy na poziomie gruntu.

Na terenie osiedla znajduje się jeszcze kilka lamp tego samego typu, które od dawna nie były konserwowane i też są w rożnym stopniu skorodowane, a część z nich również grozi wywróceniem się. Istnieje więc poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

W związku z powyższym zwracam się do pani Wójt o dogłębne zbadanie okoliczności, które doprowadziły do tej sytuacji. Uważam za absolutnie niezbędne i bardzo pilne wyjaśnienie, kto (w sensie instytucjonalnym i personalnym) jest odpowiedzialny za doprowadzenie lamp w rejonie ul. Osiedlowej w Wojcieszycach do stanu awaryjnego oraz zapobieżenie powtórzeniu się takich wypadków w przyszłości.

W szczególności proszę o wyjaśnienie:

  1. jakie działania podjęła Pani Wójt w związku z opisywaną sytuacją?
  2. czy umowa dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego zawarta przez Gminę Kłodawa z Nakłada na zleceniobiorcę obowiązek odrdzewiania i nakładania powłok antykorozyjnych na metalowe części lamp?
  3. czy oraz w jaki sposób podlegli Pani Wójt pracownicy kontrolują stan techniczny oświetlenia ulicznego i sposób wywiązywania się Enea s.a. z obowiązków?
  4. czy Pani Wójt przeprowadziła rozeznanie stanu pozostałych lamp przy blokach w Wojcieszycach? Ile z tych lamp wymaga natychmiastowej wymiany i kiedy zostanie ona dokonana?
  5. Ile lamp może być nadal eksploatowanych pod warunkiem należytego zakonserwowania? W jakim terminie i przez kogo zostanie to wykonane?

Aktualizacja

Oto odpowiedź na interpelację:

Kłodawa, 16.02.2011r

SzP.
Henryk Brzana
Radny Rady Gminy Kłodawa
ul. Wspólna 46
66-415 Wojcieszyce

Znak: RDK.0003.2.2011.JG

Odpowiadając na Pana interpelację, która wpłynęła w dniu 14 lutego 2011r. Urząd Gminy Kłodawa informuje, że kompleks 8 szt. lamp typu parkowego zainstalowanych w latach 80-tych w trakcie zabudowy osiedla pracowniczego, ówczesnej Stacji Hodowli Roślin, w trakcie dekomunizacji tzw. mienia „popegeerowskiego” został przekazany wspólnotom mieszkaniowym jakie zawiązały się w poszczególnych blokach. Na dzień dzisiejszy w/w lampy znajdują się na gruncie będącym we władaniu poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Gmina Kłodawa mając na uwadze fakt, że nabyła w drodze przekazania przez A.N.R. osiem lokali mieszkalnych w nowo powstałych wspólnotach oraz to, żeby zminimalizować koszty opłat czynszowych członków wspólnot począwszy od końca lat 90-tych, ponosi koszty zużycia energii funkcjonowania oświetlenia na terenie osiedla w Wojcieszycach.

Wobec powyższego zlecono Rejonowi Dystrybucji ENEA S.A. eksploatację oświetlenia poprzez konserwację i gotowość do funkcjonowania opraw oświetleniowych zamontowanych na ośmiu słupach metalowych. Uważamy, iż wspólnoty mieszkaniowe także są odpowiedzialne za stan techniczny elementów infrastruktury jaka znajduje się na ich terenie.

Mając na uwadze wyjaśnienia dotyczące Pańskich zapytań – informujemy, że po uzyskaniu informacji na temat awarii słupa oświetleniowego, natychmiast pracownik referatu RDK powiadomił Rejon Dystrybucji ENEA S.A. o sytuacji i w ciągu jednej godziny słup został zdemontowany, a miejsce zdarzenia zabezpieczone. Natychmiast również powiadomiono inspektora nadzoru, Pana Lech Kosobudzkiego który sprawuje nadzór merytoryczny i techniczny nad oświetleniem na terenie naszej gminy, o zaistniałym fakcie i ustalono przegląd pozostałych lamp w terminie do 18 lutego 2011r. Po przeglądzie pozostałych lamp wspólnoty zostaną powiadomione o ich stanie technicznym.

Mając na uwadze interesy mieszkańców przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Rejonu Dystrybucji ENEA SA i ustalono, że w ramach wieloletniej współpracy Rejon dokona montażu nowego słupa z osprzętem oświetleniowym w miejscu usuniętego w dniu 08 lutego 2011r. Po ocenie stanu technicznego pozostałych słupów w razie konieczności zostaną wymienione te które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańcom wspólnot.

Cała materia związana z oświetleniem placów i ulic na terenie gminy Kłodawa, a będącą własnością gminy czy też Rejonu Dystrybucji ENEA SA jest co najmniej raz w roku kontrolowana przez pracowników Rejonu i Urzędu Gminy. Pozostałe elementy oświetlenia będące własnością osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub jednostek prawnych winny być przez nich kontrolowane.

Proponuję, aby oprócz pracowników Urzędu Gminy także Pan radny, będący przedstawicielem mieszkańców Wojcieszyce również interweniował w zarządach wspólnot mieszkaniowych celem egzekwowania przez nich należytego utrzymania infrastruktury będącej na ich stanie.

Z poważaniem

Wójt Gminy
Anna Mołodciak

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework