Samorząd gminny

Stanowisko Rady Gminy

W dniu dzisiejszym Rada Gminy Kłodawa przyjęła stanowisko w sprawie tzw. Północnego Obejścia Gorzowa. Zawiera ono reakcję na wypowiedzi Starosty Gorzowskiego, p. Józefa Kruczkowskiego, dla RMG FM z dnia 19 lutego 2011 oraz 12 marca 2011, jakoby miasto wspólnie z ościennymi gminami realizuje Północne Obejście Gorzowa, które miałoby przebiegać po drogach powiatowych od Wawrowa, poprzez Wojcieszyce, Kłodawę, Santocko, Marwice.

Projekt stanowiska zgłosił radny z Wojcieszyc p. Andrzej Korona. W dyskusji wypowiedziało się kilku radnych, m.in. pp. Jan Kubera i Grażyna Zienkiewicz, którzy jednoznacznie sprzeciwili się pomysłowi puszczenia ruchu tranzytowego przez wsie. Równocześnie radni (m.in. p. Katarzyna Chmiel) wyrażali pogląd, że obwodnica jest potrzebna, jednak powinna zostać wybudowana przez instytucję do tego powołaną, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Wójt Gminy p. Anna Mołodciak wyjaśniła, że nie istnieje żadne porozumienie, ani z miastem Gorzowem Wlkp., ani z Powiatem Gorzowskim w sprawie tzw. Północnego Obejścia Za przyjęciem projektu stanowiska głosowali wszyscy radni.

 

Stanowisko Rady Gminy Kłodawa
w sprawie tzw. Północnego Obejścia Gorzowa

  1. Rozumiemy potrzebę utworzenia obwodnicy miasta Gorzowa Wlkp. i nie mamy nic przeciwko przeprowadzenia jej fragmentu przez teren Gminy Kłodawa. Uważamy jednak, że wymaga to wytyczenia nowych tras omijających wsie, a także wybudowania nowych dróg o odpowiednich parametrach technicznych.
  2. Stwierdzamy, że aktualnie istniejące drogi powiatowe nie nadają się do pełnienia funkcji obwodnicy miasta wojewódzkiego i przejęcia w związku z tym dodatkowego ruchu ze względu na ich niedostateczną szerokość, nośność, stan nawierzchni, ostre łuki zakrętów oraz przebieg przez gęsto zabudowane tereny we wsiach Wojcieszyce, Kłodawa, Mironice i Santocko.
  3. Uważamy, że wprowadzenie ruchu tranzytowego na obecnie istniejące drogi powiatowe doprowadziłoby w szybkim czasie do ich całkowitego zniszczenia technicznego, spowodowałoby znaczny wzrost uciążliwości dla mieszkańców i pogorszenie stanu bezpieczeństwa.
  4. Zwracamy uwagę, że podstawową powinnością Powiatu Gorzowskiego oraz jego władz jest troska o interesy oraz rozwiązywania problemów własnych mieszkańców, nie zaś sąsiedniej, odrębnej jednostki administracyjnej. W związku z tym wzywamy Zarząd Powiatu Gorzowskiego do skupienia się na przeprowadzaniu remontów i modernizacji, a także na bieżącym utrzymaniu w należytym stanie istniejących dróg powiatowych. Natomiast budowę obwodnicy miasta Gorzowa Wlkp. należy pozostawić jednostkom do tego powołanym.
  5. W związku z powyższym zwracamy się do Starosty Gorzowskiego, p. Józefa Kruczkowskiego, o powstrzymanie się od wygłaszania gołosłownych, publicznych deklaracji w sprawie mającego rzekomego nastąpić w niedługim czasie uruchomienia tzw. Północnego Obejścia Gorzowa po drogach powiatowych, biegnących przez miejscowości Wawrów, tzw. Bermudy, Wojcieszyce, Kłodawa, Mironice, Santocko.
  6. Zobowiązujemy Wójta Gminy Kłodawa do przekazania niniejszego stanowiska Radzie oraz Zarządowi Powiatu Gorzowskiego, a także redakcjom lokalnych środków masowego przekazu.

Kłodawa, dnia 14.03.2011

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework